Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Kategoria: Sektor publiczny

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Ramowy program szkolenia
1. Wprowadzenie do zamówień publicznych.
2. Wybrane zagadnienia wspólne dla wszystkich trybów udzielania zamówień publicznych.
3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Tryby udzielania zamówień publicznych.
5. Składanie i otwarcie ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu. Badanie i ocena ofert. 
6. Dokumentowanie (dokumentacja) postępowania. 
7. Konkurs.
8. Umowy w sprawach zamówień publicznych. 
9. Środki ochrony prawnej.

Informacje o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener posiadający ponad dwunastoletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Doskonale zorientowany w procedurach udzielania i kontroli zamówień publicznych oraz specyfice funkcjonowania zamawiających i wykonawców. Prowadzi działalność doradczą w ramach kancelarii zamówień publicznych; współpraca z zamawiającymi i wykonawcami. Specjalizuje się w zamówieniach sektorowych, zamówieniach publicznych na roboty budowlane, zamówieniach publicznych na usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk, zamówieniach w ochronie zdrowia, zamówieniach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz reprezentowaniu obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się również w doradztwie i pomocy w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe oraz inne instytucje. Autor ekspertyz oraz opinii z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w tym ekspertyz dokumentacji postępowania. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu zamówień publicznych (szkolenia, konferencje i wykłady na obszarze całej Polski). Autor ponad 300 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych (publikacje między innymi w: ”Zamówienia Publiczne Doradca”, ”Monitor Zamówień Publicznych”, ”Prawo Zamówień Publicznych” (wydawnictwo Instytutu Zamówień Publicznych), ”LEX Zamówienia Publiczne”, ”Kontrola Państwowa” (wydawnictwo Najwyższej Izby Kontroli), ”Wiedza i Praktyka”, ”Prawo Przedsiębiorcy”, ”Wydawnictwo FORUM”, ”Wydawnictwo DASHOFER”, ”Rachunkowość Budżetowa”, ”Gazeta Samorządu i Administracji”, ”Finanse Publiczne”. Członek zespołu stałych autorów w największych czasopismach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych - miesięcznikach ”Zamówienia Publiczne Doradca” i ”Monitor Zamówień Publicznych”. Autor komentarzy dotyczących problematyki zamówień publicznych dla ”LEX Zamówienia Publiczne”. Do 2011 r. członek The Association of Certified Fraud Examiners oraz ACFE Polska (międzynarodowej organizacji zrzeszającej osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw oraz nadużyć gospodarczych) specjalizujący się w problematyce audytu i kontroli zamówień publicznych. Do 2010 r. ekspert (biegły) The Association of Certified Fraud Examiners oraz ACFE Polska. Jest biegłym sądowym z zakresu zamówień publicznych oraz ekspertem zewnętrznym wykonujący kontrolę i ocenę dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT