Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników; kadr zarządzających, HR; osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr; pracowników biur rachunkowych, ośrodków szkoleniowych, osób, pragnących poznać od strony praktycznej  lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.
 

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie sporządzania Regulaminu Pracy I Regulaminu Wynagrodzeń I Premiowania oraz .najważniejszych zagadnień z zakresu prawidłowego ich egzekwowania w świetle aktualnych  przepisów prawa oraz przyswojenie niezbędnej każdemu przedsiębiorcy wiedz dotyczącej organizacji firmy. Uczestnicy poznają zasady interpretacji przepisów prawa oraz praktyczne sposoby stosowania prawa w kontekście mogącej się pojawić kontroli. Szkolenie przygotowywane jest w oparciu o aktualny stan prawny, literaturę przedmiotu, orzecznictwo sądowe oraz własne doświadczenia wskazaniem na dobre praktyki realizowane przez inne urzędy pracy w tym zakresie.

 

Ramowy program szkolenia

1.Przedmiot Regulaminu Pracy I Regulaminu Wynagrodzeń I Premiowania

2.Obowiązek wprowadzenia Regulaminu Pracy I Regulaminu Wynagrodzeń I Premiowania a odpowiedzialność przedsiębiorcy

3.Postanowienia jakie musi zawierać Regulamin Pracy I Regulamin Wynagrodzeń I Premiowania – omówienie praktycznych aspektów na przykładach

4.Zapisy niedozwolone i zabronione w Regulaminie Pracy I Regulaminie Wynagrodzeń I Premiowania zgodnie z art. 108 kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

•organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

•systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

pora nocna,

•termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

•wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

•rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

•wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

•obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

•przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

•informacje o karach stosowanych

5.Tryb ustalenia Regulaminu Pracy I Regulaminu Wynagrodzeń I Premiowania

6.Wejście w życie Regulaminu Pracy I Regulaminu Wynagrodzeń I Premiowania

7.Porady prawne w kwestiach RP i RWiP

Informacja o prelegencie

Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce,  praktyk gospodarczy kładący szczególny nacisk na praktykę i symulację. Szkoli zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą jak i młodych przedsiębiorców oraz osoby dopiero wkraczające na rynek pracy lub zmieniające kwalifikacje zawodowe.  Posiadający wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa ( studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu), rachunkowości ( dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie).

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład z prezentacją, pytania i odpowiedzi, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, konsultacje indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT