Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przedstawienie i uporządkowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie zapewnienia uczniom wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, zarówno w pokonywaniu trudności w uczeniu się, jak i w rozwijaniu uzdolnień, w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania.

Program szkolenia
1.Nowa definicja specjalnej potrzeby edukacyjnej.
2.Nowy kontekst prawny specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wielość rozporządzeń – wyeliminowanie ryzyka braku spójności przepisów w prawie oświatowym.
3.Zmiana zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
•Zasada zapewnienia każdemu uczniowi kompleksowej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
•Zasada rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych.
•Katalog indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.
•Zasada dobrowolności i nieodpłatności korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
•Kto jest odpowiedzialny i w jakim zakresie za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
•Określenie momentu wszczęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z czyjej inicjatywy?
•Zróżnicowanie form udzielanej pomocy.
•Rezygnacja z zasady określania minimalnej liczby uczniów w grupie. Odstąpienie od zasady organizowania klas wyrównawczych.
•Nowe formy pomocy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
•Katalog czynności, jakie zobowiązani mają podejmować w stosunku do danego ucznia w celu udzielenia mu odpowiedniej, indywidualnej formy pomocy.
•„Zespół” i jego działania w nowym kontekście prawnym.
•KIPU - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
•Przepisy przejściowe.
4.Szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
•Rozszerzenie i uszczegółowienie zadań poradni.
•Rozszerzenie katalogu form, w których poradnia realizuje swoje zadania.
•Nowy sposób określania terenu działania poradni.
•Zasada stwarzania możliwości uzyskania przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców informacji o wynikach diagnozy.
•Zobowiązanie specjalistów zatrudnionych w poradni do realizacji zadań poradni również poza poradnią.
•Uzupełnienie działań poradni o działalność świadczoną przez wolontariuszy.
•Tworzenie, likwidacja oraz określenie zakresu i terenu działania filii poradni.
•Nowe formy dokumentacji – Rejestr Wydanych Opinii i Orzeczeń. Elektroniczne formy prowadzenia tego rejestru.
•Przepisy przejściowe.
5.Zmiany w ramowym statucie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
•Zobowiązanie do określenia zakresu współdziałania z przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc nauczycielom.
•Zmiana terminu zatwierdzania przez organ prowadzący arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.
•Zobowiązanie do określenia zakresu zadań pracowników poradni realizowanych poza poradnią.
•Zmiana zasad umożliwienia dyrektorowi poradni tworzenia stanowisk wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych.
6.Zmiany od 1 września 2011.
•Zmiany w warunkach organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
•Zmiany w warunkach organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.
•Zmiany w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
•Zmiany w warunkach i sposobach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT