Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi

Kategoria: Sektor publiczny

Fundusz świadczeń socjalnych jest podstawowym narzędziem pomocy socjalnej świadczonej na rzecz pracowników.  Tym bardziej cennym, iż w dobie finansowego kryzysu wielu rodzinom środki uzyskane z funduszu pozwalają na wypoczynek, na aktywność fizyczną i kulturalną, uzyskanie pożyczek mieszkaniowych czy bezzwrotnych zapomóg materialnych lub rzeczowych. Aby poprawnie gospodarować środkami funduszu niezbędna jest w tym zakresie znajomość przepisów prawnych oraz wiedzą związaną z zasadami współpracy z osobami, które wraz z pracodawcą współgospodarują środkami funduszu. Szkolenie skierowane jest do pracodawców,  pracowników zajmujących się działalnością socjalną w zakładach pracy, przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli załogi oraz członków komisji socjalnych.

Program szkolenia
1. Podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu.
2. Przedmiot działalności socjalnej:
• dopłata do różnych form wypoczynku
• aktywność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna
• dopłata do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
• pomoc materialna – rzeczowa i finansowa
• pożyczki na cele mieszkaniowe
3. Wysokość corocznego odpisu podstawowego, w tym zwiększenia odpisu na osoby, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu uznaniowego na emerytów i rencistów.
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie. Wysokość odpisu na nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami oraz emerytów i rencistów.
5. Wysokość odpisów.
6. Terminy przekazywania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.
7. Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych .
8. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
9. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
10. Preliminarz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli plan działalności socjalnej w danym roku budżetowym.
11. Współpraca z organizacjami związków zawodowych, przedstawicielem załogi oraz komisją socjalną – nawiązanie poprawnych relacji, negocjacje, poszukiwanie korzystnych rozwiązań, osiąganie porozumienia, uprawnienia organizacji związkowej lub przedstawiciela załogi.
12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przepisach podatkowych:
• Paczki świąteczne dla pracowników
• Imprezy i spotkania organizowane dla pracowników – czy można zorganizować imprezę integracyjną?
• Bilety na basen, siłownię, aerobik i wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe
• Bony towarowe, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary i usługi,
• Dopłaty do wypoczynku
• Wycieczka dla pracowników lub emerytów i rencistów
• Zapomogi
• Umorzenie pożyczek na cele mieszkaniowe
• Dopłata do pobytu dzieci w żłobkach, przedszkolach
• Pożyczki na cele mieszkaniowe
• Opodatkowanie świadczeń przyznanych emerytom i rencistom
• Działalność socjalna a VAT
• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ustawa o zamówieniach publicznych
• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ustawa o ochronie danych osobowych
• Błędy najczęściej popełnianie przez pracodawców w zakresie gospodarowania środkami zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych.
13. Dokumentacja i ewidencja wydatków ponoszonych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną.
14. Ustawa o ochronie danych osobowych a konieczność pozyskania niezbędnych  informacji  o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika w celu przyznania ulgowych usług i świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT