Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych

Kategoria: Sektor publiczny

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy gender, zdobędą umiejętność zastosowania wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej w pracy zawodowej, oraz nabędą specyficzną wrażliwość na potrzeby beneficjentek i beneficjentów udzielanej pomocy.

 

Ramowy program szkolenia

WIEDZA

1.Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawowe informacje

• Gender a sex, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;

• Społeczne, ekonomiczne i osobiste konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról

• Równouprawnienie a równość

• Polityki równościowe – wdrażanie; przykłady dobrych praktyk

UMIEJĘTNOŚCI

1.Kompetencja zawodowa:

- Perspektywa gender w pracy socjalnej

- Klient/klientka, beneficjent/beneficjentka pomocy społecznej – specyfika potrzeb, specyfika działań

- Rozpoznawanie problemów, analiza genderowa i opracowywanie adekwatnych rozwiązań

2.Kompetencja w zakresie metod:

- Wykorzystanie analiz genderowych w pracy socjalnej

- Wyszukiwanie i ocena źródeł wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej

- Kreatywne rozwijanie nowych metod pracy

3.Kompetencja społeczna:

- Jak budować konstruktywne relacje zawodowe w oparciu o zasadę poszanowania różnorodności?

- Radzenie sobie z problemami i konfliktami w zróżnicowanym środowisku

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Autorka publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym m.in. książki Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się działaniem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą społeczno-kulturowych uwarunkowań edukacji, problematyki nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć (gender equality), a także problematyki zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania ról społecznych przez kobiety i mężczyzn. Ponadto na co dzień uczy dydaktyki i zastosowań różnorodnych metod badawczych w eksplorowaniu rzeczywistości społeczno-edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej, a także w zakresie konstruowania programów zajęć i szkoleń. Sprawdziła się wielokrotnie jako prowadząca debaty i spotkania dyskusyjne oraz jako prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT