Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej

Kategoria: Biznes

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat zależności między zarządzaniem wiekiem a konkurencyjnością firmy, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zarządzania wiekiem, poznają skuteczne narzędzia zarządzania wiekiem, zdobędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, oraz nabędą umiejętności dostrzegania potrzeb i możliwości dojrzałych pracowników.

 

Ramowy program szkolenia

1. Przemiany demograficzne na rynku pracy - starzenie się społeczeństw

2. Ponowoczesny rynek pracy

3. Teoria rozwoju zawodowego D.E. Supera

4. Cztery generacje pracowników

5. Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością: co to jest zarządzanie wiekiem?

6. Korzyści dla pracodawców i pracowników

7. Firma przyjazna dojrzałym pracownikom – narzędzia zarządzania wiekiem

– rekrutacja i selekcja,

a) określanie struktury wieku w przedsiębiorstwie

b) opis stanowisk pracy i tworzenie ogłoszeń

c) formularz aplikacyjny i wywiad

- rozwój kariery

a) planowanie kariery

b) coaching i mentoring

- kształcenie ustawiczne

- elastyczne formy zatrudnienia

- planowanie stanowisk pracy i problemy zdrowotne

- dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę

a) planowanie emerytury

b) płynne przejście na emeryturę

c) wsparcie po przejściu na emeryturę

d) praca po przejściu na emeryturę

8. Dobre praktyki - zarządzanie wiekiem w Polsce i UE

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Autorka publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym m.in. książki Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się działaniem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą społeczno-kulturowych uwarunkowań edukacji, problematyki nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć (gender equality), a także problematyki zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania ról społecznych przez kobiety i mężczyzn. Ponadto na co dzień uczy dydaktyki i zastosowań różnorodnych metod badawczych w eksplorowaniu rzeczywistości społeczno-edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej, a także w zakresie konstruowania programów zajęć i szkoleń. Sprawdziła się wielokrotnie jako prowadząca debaty i spotkania dyskusyjne oraz jako prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT