Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy

Kategoria: Biznes

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zostaną uwrażliwieni na kwestie płci społeczno-kulturowej w środowisku pracy, nauczą się dostrzegać przejawy nierówności, zdobędą podstawowe umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans, oraz nauczą się opracowywania programów pro-równościowych.

 

Ramowy program szkolenia

I. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawowe informacje

1. Gender a sex, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;

2. Społeczne, ekonomiczne i osobiste konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról

3. Równouprawnienie a równość

II. (Nie)równość szans na rynku pracy i w przedsiębiorstwach

1. Segregacja na rynku pracy

2. Nierówności w przedsiębiorstwie: selekcja, rekrutacja, planowanie kariery, awans zawodowy

3. Work-Life Balance

4. Polityki równościowe – wdrażanie; przykłady dobrych praktyk

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Autorka publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym m.in. książki Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się działaniem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą społeczno-kulturowych uwarunkowań edukacji, problematyki nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć (gender equality), a także problematyki zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania ról społecznych przez kobiety i mężczyzn. Ponadto na co dzień uczy dydaktyki i zastosowań różnorodnych metod badawczych w eksplorowaniu rzeczywistości społeczno-edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej, a także w zakresie konstruowania programów zajęć i szkoleń. Sprawdziła się wielokrotnie jako prowadząca debaty i spotkania dyskusyjne oraz jako prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT