Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zawodoznawstwo

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia  oraz osób zainteresowanych tematyką zawodoznawstwa 
i ma na celu:

• Doskonalenie warsztatu pracy z zakresu zawodonawstwa

• Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zawodoznawstwa przydatnych w przygotowaniu klientów do planowania kariery zawodowej.

• Nabycie umiejętności identyfikowania zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności.

• Pogłębienie wiedzy z zakresu rynku pracy, kształcenia i poradnictwa całożyciowego, oraz zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej zawodoznawstwa i zarządzania informacją.     

Ramowy program szkolenia

1. Istota zawodoznawstwa:

2. Obszary zawodonawstwa,

3. Znaczenie informacji w planowaniu kariery,

4. Planowanie kariery a zawodoznawstwo.

5. Najważniejsze pojęcia związane z zawodoznawstwem.

6. Klasyfikacja zawodów i specjalności:

7. Struktura kodu zawodu i specjalności.

8. Zasady klasyfikowania zawodów

9. Opisy zawodów

10. Regulowane zawody i działalności,

11. Praktyczne posługiwanie się Klasyfikacją zawodów i specjalności.

12. Grupowanie zawodów:

• na potrzeby poradnictwa zawodowego,

• na potrzeby rzemiosła

13. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego -obowiązujące zmiany od 01.09.2012r.

14. Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych, standardy kwalifikacji zawodowych, obszary ich wykorzystywania.

15. Charakterystyki zawodów jako źródła informacji zawodowej. 

• praktyczne poznawanie  różnych charakterystyk zawodowych

• przygotowanie charakterystyki zawodu, opis według wskazanych kategorii.

16. Teczka informacji o  zawodzie jako przykład charakterystyki zawodu  na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy       

17. Nabywanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

18. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

19. Ocena kwalifikacji i kompetencji kandydatów.

20. Wpływ pracy zawodowej na styl życia człowieka.

21. Prestiż zawodu jako wyznacznik pozycji w strukturze społecznej.

22. Pomoc pracodawcy- praktyczne aspekty

23. Charakterystyka kandydatów, czyli jak dokładnie opisać profil stanowiska by dobrać właściwe osoby.

24. Etapy rekrutacji:   

• rodzaje rekrutacji

• określenie kryteriów wyboru właściwych pracowników

• etapy rekrutacji,

• wybór narzędzi, profesjonalne techniki zadawania pytań

• formułowanie pytań otwartych jako efektywna metoda rekrutacji,

• testy rekrutacyjne - przykłady,

• korzyści wynikające ze stosowania testów w rekrutacji,

• kto jest uprawniony do przeprowadzania testów, jak znaleźć właściwy test.

• najczęstsze błędy popełniane przy rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem błędów w postrzeganiu i ocenie.

25. Rozwój zawodowy pracodawcy oraz pracowników - narzędzia i techniki pozwalające na dokładne szkolenia jako system motywacyjny w firmie.

Informacja o prelegencie

Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy oraz trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning. Od ponad 20 lat pracownik PSZ. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat MPIPS. Pedagog, absolwentka studiów podyplomowych administracja samorządowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – pośrednictwo pracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia w niewielkim stopniu oparte będą na wykładzie z prezentacją multimedialną.  W swojej głównej części będą miały charakter ćwiczeń i warsztatów opartych na przykładach zaproponowanych przez trenera lub po wcześniejszym uzgodnieniu, przygotowanych zgodnie z  rzeczywistą  problematyką firmy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT