Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ustawa prawo wodne oraz ustawa przeciwpowodziowa

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, m.in. przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin oraz pracowników przedsiębiorstw, których obejmują omawiane uregulowania.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne oraz ustawie przeciwpowodziowej, przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej, przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodno prawnych oraz nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie regulacji dotyczących ochrony przed powodzią i budownictwa wodnego.

Ramowy program szkolenia

I. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz.145)

1) Zakres zastosowania przepisów ustawy.

2) Podstawowe pojęcia ustawy.

3) Prawo własności wód i podstawowe obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości:

 - podział i własność wód,

 - zasady ustalania linii brzegu,

 - gospodarowanie wodami i mieniem związanym z gospodarką wodną,

4) Szczególne i zwykłe korzystanie z wód i związane z tym obowiązki:

 - zwykłe korzystanie z wód

 - szczególne korzystanie z wód

 - ciężar utrzymania wód, z uwzględnieniem zasady partycypacji w kosztach utrzymania

5) Pozwolenia wodnoprawne:

 - rodzaje pozwoleń wodno prawnych,

 - elementy decyzji pozwolenia wodno prawnego,

 - ramy czasowe obowiązywania pozwolenia wodno prawnego,

 - organy właściwe do wydania decyzji I i II instancji

 - procedura postępowania o udzielenie pozwolenia wodno prawnego,

 - procedura odwoławcza

6) Budownictwo wodne:

 - urządzenia wodne, jako obiekty budowlane i obowiązek ich utrzymywania;

 - melioracje wodne, obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych;

 - legalizacja urządzeń wodnych;

 - przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego;

 - rozbiórka urządzeń wodnych.

 

II. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385)

1) Geneza regulacji.

2) Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

3) Podstawowe definicje.

4) Relacja względem przepisów ustawy Prawo wodne ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dot. ochrony przed powodzią:

 - zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

 - zwolnienia z zakazów

5) Szczególne rozwiązania, które mogą być stosowane w przypadku wystąpienia powodzi:

 - zasiłki rodzinne,

 - pomoc dla pracowników,

 - pomoc dla przedsiębiorców,

 - pomoc dla osób niepełnosprawnych,

 - pomoc mieszkaniowa,

6) Szczególne kompetencje Wojewody związane ze stosowaniem ustawy, problemy praktyczne.

7) Przepisy przejściowe i porównanie z regulacją ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 

III. Panel dyskusyjny.

 

Informacja o prelegencie

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w 2008r. Absolwentka Prawa oraz studium Doktoranckiego w zakresie Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (Wydział III Cywilny Odwoławczy). Obecnie właścicielka kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto zajmuje samodzielne stanowisko radcy prawnego w Firmie GAZ-SYSTEM S.A. w Gdańsku. Do jej obowiązków należy: bieżąca obsługa prawna jednostki z zakresu: prawa handlowego, cywilnego, nieruchomości, administracyjnego i zamówień publicznych, jak również sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów i reprezentacja spółki w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Od 1998r. obsuguje również Elektrownię Wodną, udzielając porad prawnych z zakresu prawa wodnego, energetycznego gospodarczego, podatkowego, administracyjnego, cywilnego oraz ochrony środowiska.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT