Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Team management training

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania zespołem, zaangażowania zespołu i podnoszenie efektywności pracy, budowania autorytetu lidera, skutecznego motywowania i nagradzania pracowników oraz nabycie umiejętności integracji zespołu, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników, komunikacji w zarządzaniu, dostosowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry menedżerskiej.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)         

1. Skuteczny manager

- Pojęcie zarządzania oraz istota pracy kierowniczej

- Profil skutecznego managera

- Rola i zadania managera

2. Przywództwo

- Pojęcie przywództwa, menadżera, lidera

- Model przywództwa sytuacyjnego wg. Kennetha Blanchard i Paula Herseya

- Przywództwo a zarządzanie zespołem

- Podstawowe umiejętności interpersonalne lidera/ przywódcy

- Inteligencja emocjonalna przywódcy

- Jak rozwijać samoświadomość, empatię i kontrolę emocjonalną

- Coachingowy styl zarządzania

- Wybrane narzędzia – sztuka zadawania pytań

3. Kierowanie zespołem pracowników

- Funkcjonowanie zespołu pracowniczego

• budowanie i integracja zespołu

• etapy rozwoju zespołu

• role przyjmowane i pełnione przez członków zespołu

- Style kierowania zespołem

• główne kategorie interakcji w grupie

• diagnoza własnego stylu kierowania

• zorientowanie na ludzi a orientacja na zadania

• psychologiczne aspekty kierowania pracownikami

- Zasady komunikacji w zarządzaniu zespołem

• podstawy dobrego kontaktu

• narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej

• przeszkody w porozumiewaniu się

• komunikowanie werbalne i pozawerbalne

• udzielanie informacji zwrotnych

4. Skuteczne planowanie  pracy zespołu

- Określanie celów i ich realizacja

- Cechy dobrego celu

- Określanie i przydzielanie zadań

- Delegowanie zadań

5. Rozwiązywanie konfliktów

- Style rozwiązywania konfliktów

- Zasady konstruktywnej komunikacji w sytuacjach konfliktowych

- Etapy rozwiązywania opartego na współpracy

- Sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym

- Tworzenie wspierającego klimatu grupowego

- Budowanie twórczej atmosfery w zespole – znaczenie zaufania, spontaniczności i umiejętności przyjmowania propozycji w osiąganiu wspólnych celów

6. Motywowanie pracowników

- Czym jest motywacja i jaka jest jej rola w organizacji?

- Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie Hierarchia potrzeb Maslowa

• Dwuczynnikowa teoria Herzberga

• Teoria X i teoria Y McGregora

• Teorie wzmocnienia pracy i potrzeba osiągnięć

• Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna

- Indywidualna motywacja pracownika

• Jak rozpoznać  indywidualne potrzeb pracowników i zmotywować ich do pracy?

• Osobowość pracownika a motywatory

• Motywacja finansowa i poza finansowa

- Automotywacja i jej znaczenie w zarządzaniu ludźmi

• Analiza własnej motywacji

• Jak motywować samego siebie?

• Rola stylu kierowania w motywowaniu

- Umiejętności interpersonalne w motywowaniu

• Informacja zwrotna o pracy jako podstawa motywowania

• Konstruktywna krytyka

• Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami

- Błędy w motywowaniu

7. Wywieranie wpływu na grupę

- Perswazja, czyli wywieranie wpływu na ludzi – wprowadzenie

- Zasady wywierania wpływu na ludzi według R. Cialdiniego - Proces perswazyjny i jego składniki

- Perswazyjna komunikacja niewerbalna

- Wywieranie wpływu na ludzi za pośrednictwem telefonu

- Ekspresyjne i recepcyjne w perswazji

- Ćwiczenia perswazyjne

8. Ocena pracowników

- Wprowadzenie

• Istota ocen pracowniczych

• Korzyści i obawy związane z oceną pracowniczą

- Zasady i kryteria oceny pracowników

• Kryteria efektywnościowe

• Kryteria kwalifikacyjne

• Kryteria osobowościowe

• Kryteria behawioralne

• Zasady opracowywania kryteriów oceny

• Zasady oceniania

- Elementy systemu oceniania

• Cele

• Uczestnicy systemu

• Częstotliwość ocenienia

- Metody  oceniania pracowników

• Techniki relatywne

• Techniki absolutne

- Rozmowy oceniające

• Przygotowanie rozmowy

• Elementy rozmowy oceniającej

• Przeprowadzenie rozmowy

• Ocena rozmowy oceniającej

- Eliminowanie zachowań niepożądanych i dyscyplinowanie

- Klasyczne błędy popełniane w ocenianiu

               

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, menadżer zarządzania zasobami ludzkimi i sprzedaży, koordynator licznych projektów  szkoleniowo- doradczych. Obecnie uczestnik Akademii Coachingu. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru tworzenia polityki szkoleniowej i badania potrzeb szkoleniowych, projektowania szkoleń i  ich efektywności, motywacji i oceny pracowniczej oraz rozwoju osobistego. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu.

 

Czas trwania: Szkolenie trzydniowe - 24 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT