Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w prawie pracy - podasumowanie najważniejszych zmian w przepisach

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najważniejszymi zmianami w prawie pracy. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych podniesieniem wiedzy z zakresu prawa pracy, pracodawców, pracowników działów personalnych.

 

Program szkolenia
I. Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
1.Nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444):
a. wypłata zasiłku chorobowego (nowe zaświadczenie płatnika ZUS Z-3b)
b. zmiany w drukach Z-3, Z-3a, ZUS-Z10,
c. dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego
(kopia czy oryginał ?),
d. dowody do wypłaty zasiłku opiekuńczego,
e. ewidencjonowanie wypłaty zasiłków w dowolnej formie – zmiany.
II. Organizowanie "imprez integracyjnych" dla pracowników
skutki w podatku dochodowym w świetle ostatnich orzeczeń NSA i wyjaśnień organów podatkowych
1. Wyjaśnienia dotyczą prawomocnego wyroku NSA.
(sygn. akt II FSK 2740/11):
a. czy pracownik biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskuje przychód ze stosunku pracy ?,
b. czy samo zaproszenie na imprezę spowoduje powstanie przychodu u pracownika,
c. jak ustalić wartość przychodu pracownika,
d. kiedy przychód będzie zwolniony z opodatkowania.
III. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP (aktualne wyjaśnienia ZUS)
1. Wyjaśnienia dotyczą zwolnień z opłacania składek na FP i FGŚP, które weszły w życie w latach ubiegłych ale w dalszym ciągu budzą wiele wątpliwości. Wyjaśnienia oparte na aktualnych stanowiskach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które pojawiły się:
a. zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP tylko dla pierwszego pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego
b. jak liczyć okres zwolnienia z opłacania składek w przypadku jeżeli osoba przechodzi na urlop wychowawczy po urlopie macierzyńskim,
c. udzielenie "kolejnej części urlopu wychowawczego" u nowego pracodawcy a zwolnienie z opłacania składek
d. zwolnienie z opłacania składek w razie "kolejnej umowy zawartej z osobą bezrobotną"
IV. Wykazywanie osób przebywających na urlopie wychowawczym w dokumentach ZUS. Ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i składki zdrowotnej
1. Nowe regulacje dotyczą zmian obowiązujących w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz składki zdrowotnej osób przebywających na urlopach wychowawczych:
a. w jakich przypadkach osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega ubezpieczeniom finansowanym z budżetu państwa (niezbędna dokumentacja),
b. jak rozliczyć składkę zdrowotną w przypadku zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy,
c. ustalenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu 12 miesięcy,
d. wpływ zmiany etatu na podstawę składek,
e. wysokość podstawy składek emerytalno-rentowych i składki zdrowotnej w przypadku, jeśli tytuł do ubezpieczeń powstał lub ustał w trakcie miesiąca,
f. uzupełnianie wynagrodzenia w przypadkach kiedy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca kalendarzowego,
g. składniki wynagrodzenia przyjmowane do ustalenia podstawy,
h. jak należy postąpić w sytuacji gdy podstawa wymiaru składek jest większa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS,
i. wykazywanie osób przebywających na urlopach wychowawczych w dokumentach rozliczeniowych ZUS.
V. Zwrot nienależnie opłaconych składek do ZUS - stan prawny.
1. Wyjaśnienia dotyczą postępowania w razie nienależnego opłacenia składek ubezpieczeniowych lub stwierdzenia powstania nadpłaty składek na innym tle według stanu prawnego.
a. wyjaśnienia ZUS
b. jak liczyć krótszy okres przedawnienia składek do należności za lata ubiegłe.
VI. Dokonywanie potrąceń ze "świadczeń socjalnych"
1. Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPSM w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
VII. Potrącenia w przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu
1.Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach wynagrodzenia za dwa miesiące w jednym miesiącu, znak pisma: GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP).
VIII. Zmiany w stosowaniu norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych
1. Wyjaśnienia dotyczą zmiany art. 15 ustawy o rehabilitacji zmienionego ustawą o zmianie ustawy o rehabilitacji… (Dz. U. nr 226, poz. 1475)
a. czy zaświadczenie lekarza leczącego jest wystarczającym dokumentem do obniżenia norm czasu pracy?,
b. czy wydłużenie norm czasu pracy bądź ich skrócenie na podstawie zaświadczenia lekarskiego wymaga wypowiedzeń zmieniających?,
c. kiedy i w jaki sposób należy sporządzić informację o warunkach zatrudnienia uwzględniającą zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnego?
IX. Wydawanie świadectw pracy
1. Nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy na podstawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy.
2. Zmiany do rozporządzenia w sprawie wydawania świadectw pracy - Rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
a. wydawanie świadectw pracy na "starych zasadach",
b. świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy od zatrudnienia terminowego,
c. obowiązek wydania świadectwa pracy po zakończeniu umowy terminowej,
d. obowiązek wydania świadectwa pracy przy zawarciu kolejnej umowy na czas nieokreślony,
e. sposób wypełniania świadectwa pracy m.in.:
- jak wykazać w świadectwie pracy urlop pracownika zatrudnionego na niepełny etat,
- jak wykazać w świadectwie pracy urlop pracownika niepełnosprawnego,
- tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy,
- czy należy wykazać w świadectwie pracy opiekę nad dzieckiem (art. 188 K.P.) ?
- czy urlop wychowawczy jest okresem nieskładkowym ?
- czy w razie wystąpienia nieobecności nieusprawiedliwionej, pracodawca winien wykazać ją w świadectwie pracy ?
- jak w prawidłowy sposób powinny być wykazane okresy nieskładkowe i jakie okresy niewykonywania pracy do nich zaliczamy.
f. wydawanie odpisu świadectwa pracy,
g. zmiana świadectwa pracy po wyroku sądowym.
X. Udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych
1. Zmiana dotyczy art. 168 Kodeksu Pracy który, zgodnie z nowym brzmieniem, wydłuża termin na udzielenie pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września następnego roku kalendarzowego:
a. stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy,
b. stanowisko MPiPS.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Prowadzone szkolenia oparte są na warsztatach praktycznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT