Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Rozliczanie czasu pracy

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych podniesieniem wiedzy dotyczącej rozliczania czasu pracy, pracodawców, pracowników działów personalnych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozliczania czasu pracy oraz interpretacjami PIP oraz MPiPS, oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozliczania czasu pracy.

 

Program szkolenia

I. Przepisy prawne regulujące "czas pracy"

II. Podstawowe pojęcia dotyczące "czasu pracy"

1. pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy,

2. przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy,

3. przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy,

4. doba pracownicza:

- konsekwencje naruszenia doby pracowniczej,

- czy zawsze powstaną nadgodziny przy naruszeniu doby pracowniczej.

5. tydzień pracowniczy,

6. wymiar czasu pracy,

7. praca zmianowa,

8. rozkład czasu pracy,

9. okresy rozliczeniowe,

10. normy czasu pracy,

11. normy czasu pracy dla pracownika niepełnoetatowego,

12. zapisy o czasie pracy w informacji o warunkach zatrudnienia.

III. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

1. postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę,

2. wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca,

3. ile godzin może pracować niepełnoetatowiec aby nie przekroczyć ustalonego limitu godzin.

4. kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny,

5. rekompensowanie przekroczeń godzin ponadnormatywnych,

6. organizacja czasu pracy pracownika niepełnoetatowca.

IV. Obliczanie wymiaru czasu pracy

1. wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych,

2. wymiar czasu pracy dla pracowników w "ruchu ciągłym",

3. wpływ "obniżenia etatu w trakcie miesiąca" na wymiar czasu pracy,

4. wymiar czasu pracy dla pracownika "niepełnoetatowego",

5. wymiar czasu pracy pracownika "niepełnosprawnego".

V. Systemy i rozkłady czasu pracy

1. wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych,

2. równoważny system czasu pracy:

a. przedłużenie norm dobowych oraz ustalenie odpowiednich okresów rozliczeniowych,

b. nieuzasadnione wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy,

c. system równoważny dla pracownika dozoru urządzeń oraz zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

d. godziny nadliczbowe w systemie równoważnego czasu pracy,

e. zakaz zatrudniania niektórych grup pracowniczych w równoważnym systemie czasu pracy,

f. udzielanie odpoczynków w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy.

3. ruch ciągły:

a. dopuszczalność wprowadzenia pracy w ruchu ciągłym,

b. dodatki do wynagrodzenia pracującym e ruchu ciągłym,

c. nadgodziny w ruchu ciągłym.

4. przerywany system czasu pracy:

a. wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy,

b. dla jakich grup pracowników nie można stosować przerywanego systemu czasu pracy,

c. czy przerwa wliczana jest do czasu pracy.

5. zadaniowy system czasu pracy:

a. uzasadnione wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy,

b. praca zmianowa a zadaniowy system czasu pracy,

c. nadgodziny pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy.

6. indywidualny rozkład czasu pracy:

a. wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy,

b. przekroczenia dobowe w indywidualnym rozkładzie czasie pracy,

c. nadgodziny w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

7. system skróconego tygodnia pracy:

a. wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy,

b. możliwość przedłużenia norm dobowych,

c. nadgodziny w systemie skróconego tygodnia pracy.

8. system pracy weekandowej:

a. wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy,

b. możliwość przedłużenia norm dobowych,

c. nadgodziny w systemie skróconego tygodnia pracy.

9. podsumowanie - jak planować pracę w zależności od stosowanego systemu czasu pracy.

10. dyżur pracowniczy.

11. praca zmianowa w różnych systemach czasu pracy.

VI. Ewidencja czasu pracy

1. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy (stanowisko PIP).

2. obowiązek prowadzenia list obecności.

3. dla jakich pracowników pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.

4. elektroniczna ewidencja czasu pracy.

5. ewidencjonowanie godzin przepracowanych podczas delegacji.

6. skutki braku ewidencji czasu pracy.

7. przez jaki okres powinna być przechowywana ewidencja związana z czasem pracy.

VII. Okresy odpoczynku

1. prawo pracownika do odpoczynku.

2. odpoczynek dobowy:

a. kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego,

b. w jaki sposób pracodawca powinien zrównoważyć naruszony odpoczynek dobowy (stanowiska MPiPS i GIP).

3. odpoczynek tygodniowy:

a. krótszy odpoczynek tygodniowy,

b. w jakich dniach powinien przypadać odpoczynek tygodniowy.

4. "dyżur" a prawo do odpoczynku.

5. prawo do odpoczynku po "podróży służbowej".

VIII. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

1. kiedy trzeba tworzyć harmonogram czasu pracy.

2. kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy.

3. na jaki okres powinny być sporządzane harmonogramy czasu pracy.

4. co powinien zawierać dobrze sporządzony harmonogram.

5. z jakim wyprzedzeniem należy podać do wiadomości pracownika harmonogram.

6. w jaki sposób należy dokonać zmian w sporządzonym harmonogramie czasu pracy (stanowisko PIP).

7. harmonogram pracownika niepełnoetatowego.

IX. Praca w godzinach nadliczbowych

1. kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych.

2. dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.

3. kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych.

4. roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP).

5. dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

6. rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych:

a. udzielenie "czasu wolnego" od pracy na wniosek pracownika,

b. udzielenie "czasu wolnego" bez wniosku pracownika,

c. w jakim terminie należy udzielić czasu wolnego,

d. udzielenie czasu wolnego a wypłata dodatku za nadgodziny,

e. rozliczenie wynagrodzenia pracownika, któremu udzielono czasu wolnego na jego wniosek lub bez wniosku,

7. rekompensowanie pracy w "dniu wolnym".

8. udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym.

9. rozliczenie nadgodzin niepełnoetatowca.

10. ustalenie "normalnego" wynagrodzenia za pracę.

11. ustalenie wysokości "dodatku" za godziny nadliczbowe.

12. zasady obliczania wynagrodzenia za czas dyżuru.

13. zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej.

X. Praca w porze nocnej

1. jakie godziny obejmuje praca w porze nocnej.

2. skutki braku wprowadzenia godzin nocnych.

3. osoby objęte zakazem pracy w porze nocnej.

4. ustalenie "dodatku" za pracę w porze nocnej.

5. ustalenie "ryczałtu" za pracę w porze nocnej.

XI. Praca w niedziele i święta

1. dopuszczalność pracy w niedziele i święta.

2. ustalenie godzin pracy w niedziele.

3. zakaz pracy w placówkach handlowych w święta.

4. rekompensowanie pracy w niedziele i święta.

5. Ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN).

6. praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP).

7. korzystanie z niedzieli wolnej od pracy.

XII. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych

1. definicja pracowników zarządzających.

2. kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

3. nadgodziny dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy.

4. czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy, niedzielę lub święto.

5. prowadzenie ewidencji czasu pracy.

6. nadgodziny głównej księgowej.

XIII. Konsekwencje dla pracodawcy w razie naruszenia przepisów o czasie pracy

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Prowadzone szkolenia oparte są na warsztatach praktycznych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT