Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do pracowników publicznych służb zatrudnienia i ma na celu:
• Przedstawienie i zapoznanie uczestników z metodami profilowania osób bezrobotnych w wybranych krajach OECD;
• Pozyskanie wiedzy na temat rodzajów profilowania, jakie można stosować w pracy z klientami PUP;
• Wskazanie na rolę metody profilowania oraz  jego zalety i wady ze wskazaniem na dobre praktyki realizowane przez inne urzędy pracy w tym zakresie.
• Nabycie umiejętności wczesnej identyfikacji osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem.

Ramowy program szkolenia

1. Teoretyczne aspekty długotrwałego bezrobocia.

2. Miary opisujące sytuację na rynku pracy,

3. Wybrane teorie wyjaśniające długotrwałe bezrobocie,

4. Ocena motywacji do poszukiwania pracy.

5. Segmentacja osób bezrobotnych

6. Metoda ekspercka / ocena ryzyka przez pracownika urzędu/ - sposób przeprowadzania, wady i zalety,

7. Metoda ekonometryczna - sposób przeprowadzania, wady i zalety;

8. Metoda selekcji grupowej sposób przeprowadzania, wady i zalety

9. Podstawy profilowania:

10. Wczesna interwencja i identyfikacja osób bezrobotnych,

11. Istota profilowania,

12. Właściwy moment przeprowadzenia procedury profilowania,

13. Kształcenie umiejętności diagnozowania klienta a

14. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania,

15. Kwestionariusz profilowania pomocy

16. Identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długookresowym bezrobociem a Europejska Strategia Zatrudnienia.

17. Podejścia do profilowania w wybranych krajach OECD.

Informacja o prelegencie

Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy oraz trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning. Od ponad 20 lat pracownik PSZ. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat MPIPS. Pedagog, absolwentka studiów podyplomowych administracja samorządowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – pośrednictwo pracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia w niewielkim stopniu oparte będą na wykładzie z prezentacją multimedialną.  W swojej głównej części będą miały charakter ćwiczeń i warsztatów opartych na przykładach zaproponowanych przez trenera lub po wcześniejszym uzgodnieniu, przygotowanych zgodnie z  rzeczywistą  problematyką firmy

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT