Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zatrudnianie pracowników samorządowych - w świetle zmian ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w urzędach oraz  jednostkach organizacyjnych zatrudniających pracowników samorządowych, innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników samorządowych.

Dzięki szkoleniu, uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę o nowe regulacje prawne w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników w jednostkach samorządowych, jak również rozwieją wątpliwości odnośnie zagadnień budzących aktualnie największe wątpliwości interpretacyjne w stosowaniu przepisów prawa pracy – przez co unikną popełniania błędów w przyszłości.

Ramowy program szkolenia

1. Przepisy regulujące sytuację prawną pracowników samorządowych

2. Nawiązywanie stosunku pracy

 • procedura naboru, pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy
  o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
  z 2013r. poz. 645)
 • jakich danych ma prawo żądać pracodawca od kandydata do pracy oraz pracownika samorządowego?
 •  rodzaje umów o pracę i okresy zatrudnienia - szczegółowa charakterystyka (umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa)
 •  prawidłowe formułowanie informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 par. 3 kp)

3. Kształtowanie treści stosunku pracy pracowników zatrudnionych
       na podstawie umowy o pracę

 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie zmieniające
 • instytucja czasowego powierzenia innej rodzajowo pracy niż określona
  w umowie  
 •  przeniesienie pracownika na inne stanowisko w trybie art. 23 ustawy
   o pracownikach samorządowych
 •  przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce  

 4. Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę

 • na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu na który była zawarta – analiza poszczególnych trybów, różnice
 • zasady liczenia okresów wypowiedzenia
 • prawidłowe formułowanie pism dotyczących rozwiązywania umów o pracę (elementy konieczne, uzasadnianie wypowiedzeń umowy o pracę)
 • konsultacja związkowa – obowiązki pracodawcy
 • rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami w wieku przedemerytalnym w świetle nowych regulacji prawnych wydłużających wiek emerytalny(kategorie pracowników objętych ochroną, zmiana treści stosunku pracy w przypadku pracowników objętych ochroną przedemerytalną, dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny)
 • omówienie problematycznych kwestii związanych z wydawaniem świadectw pracy

5. Czas pracy pracowników samorządowych

 • Normy czasu pracy
 • Sposób rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta
 • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek?
 • Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych kierowcy zatrudnionemu w jednostce samorządowej
 • Skutki prawne niezłożenia przez pracownika wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Czy do pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych należy stosować art. 1514Kodeksu pracy?
 • Czy regulamin wynagradzania może przewidywać korzystniejsze postanowienia związane z rozliczaniem godzin nadliczbowych?
 • Systemy czasu pracy – analiza potrzeb jednostki w kontekście zastosowania konkretnego systemu, praktyczne przykłady
 • Czy nowe regulacje dotyczące wydłużenia okresów rozliczeniowych (do 12 miesięcy) można stosować w jednostkach samorządowych?
 • Ruchomy czas pracy
 • Zwolnienie z pracy w celu załatwienia spraw osobistych - aspekty praktyczne

6.  Problemy związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych

 •  plan urlopu a rzeczywiste terminy wykorzystywania urlopów wypoczynkowych (przesunięcie terminu urlopu z przyczyn dotyczących pracodawcy oraz pracownika)
 • problematyka urlopu na żądanie (zasady korzystania, czy pracodawca może odmówić jego udzielenia)
 •  udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych
 •  „przymusowe” skierowanie pracownika na urlop wypoczynkowy
 • przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

 7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście ostatnich zmian w Kodeksie pracy

 • wymiar oraz zasady udzielania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego 
 • zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wychowawczego 

 

 

Informacja o prelegencie


Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, uczestnik szkoleń jako ekspert prawa pracy w szkoleniach organizowanych przez PIP. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, w ramach współpracy prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy oraz kształtowania jego treści oraz dotyczących wynagrodzenia za pracę.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:wykład, prezentacja multimedialna, wspólne omawianie praktycznych przykładów - dyskusje

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT