Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek budżetowo-księgowych państwowych jednostek budżetowych i ma na celu poznanie istoty i roli rachunkowości budżetowej, poznanie najnowszych zmian i aktualnych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości budżetowej państwowych jednostek budżetowych oraz praktyczne przygotowanie do wypełniania obowiązków budżetowo-księgowych państwowych jednostek budżetowych.

Ramowy program szkolenia
 

1. Uregulowania prawne rachunkowości budżetowej.

2. Ogólne zasady finansów publicznych.

3. Budżet tradycyjny i budżet zadaniowy - zasady sporządzania planów finansowych.

4. Ogólne zasady rachunkowości.

5. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej.

6. Zasady rachunkowości i gospodarki finansowej środków budżetu państwa i ich wpływ na ustalenie wyniku wykonania budżetu państwa w świetle nowego planu kont.

7. Polityka rachunkowości.

8. Zakładowy plan kont.

9. Obieg dokumentów finansowo-księgowych.

10. Dowody księgowe.

11. Księgi rachunkowe.

12. Kompetencje kierownika jednostki i głównego księgowego.

13. Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe.

14. Ewidencja operacji gospodarczych - ewidencja kosztów i przychodów, dochodów i wydatków budżetowych,  rozrachunków.

15. Podatek VAT w jednostkach budżetowych.

16. Sprawozdawczość finansowa.

17. Klasyfikacja budżetowa.

18. Sprawozdawczość budżetowa.

19. Dyscyplina finansów publicznych.

20. Typowe błędy i nieprawidłowości ewidencja dochodów i wydatków budżetowych.

 

Informacja o prelegencie
 

Jeden z pierwszych audytorów wewnętrznych w Polsce posiadający zaświadczenie Ministerstwa Finansów i zakwalifikowany do grona 30 osób w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Finansów do wykonywania szkoleń jako Trener audytu.

Doświadczony samorządowiec i audytor.

Posiada 19-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli finansowych i 10–letnie  doświadczenie jak audytor wewnętrzny (w tym od 1995 r. w Urzędzie Miasta Lublin)

Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich.

Wykładowca na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i inne instytucje szkoleniowe.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT