Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odprowadzania i gospodarowania odpadami, pracowników jst i ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności  w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczości. Szkolenie koncentruje się na aspektach prawnych, proceduralnych, administracyjnych i organizacyjnych gospodarki odpadami i sprawozdawczości w dziedzinie gospodarki odpadami.

Ramowy program szkolenia

1. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami.

2. Kwartalne sprawozdanie do sporządzenia którego zobowiązany jest podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- wzór, zasady wypełniania

3. Kwartalne sprawozdanie do sporządzenia którego zobowiązany jest podmiot prowadzący działalność w zakresie odprowadzania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- wzór i zasady wypełniania.

4. Poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych do osiągnięcia których zobowiązane są gminy i przedsiębiorcy oraz sankcje za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku nakładane na gminę i przedsiębiorców.

5. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji:

a) zakres sprawozdania,

b) odpady odebrane z gminy,

c) masa odpadów komunalnych ulegająca degradacji, poziom ograniczenia BIO, limity.

6. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  komunalnymi – papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne.

a) wymagania Rozporządzenia MŚ z 15.05.2012 w spr. wzoru sprawozdań  o odebranych odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

b) obliczanie poziomu recyklingu,

c) przykłady obliczania łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła.

7. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  komunalnymi – odpady budowlane i rozbiórkowych-zakres sprawozdania, limity dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

8. Roczne sprawozdanie organu jednostki samorządu terytorialnego- wzór  zasady wypełniania.

9. Kary ustalane w związku z nierzetelnym bądź nieterminowym sporządzeniem sprawozdań.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT