Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy w praktyce stosują Kodeks postępowania administracyjnego lub/i chcą zwiększyć poprawność i komunikatywność komunikacji urzędowej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania tekstów oficjalnych, aktów administracyjnych i pism urzędowych, jak również zwiększenie komunikatywności języka w pismach i wypowiedziach o charakterze oficjalnym, skutkujące wzrostem satysfakcji obsługiwanych beneficjentów.

Ramowy program szkolenia

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego jako podstawa do stosowania poprawnego języka urzędowego.

2. Wydawanie rozstrzygnięć i podejmowanie działań w postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań ARiMR.

3. Specyfika  języka urzędowego a jego komunikatywność i skuteczność w odniesieniu do decyzji, postanowień, wniosków, zawiadomień, wezwań itp.

4. Redagowania pism urzędowych:

• struktura pisma urzędowego,

• styl, forma i treść pisma urzędowego,

• formy adresatywne w pismach urzędowych,

5. Interpunkcja w tekstach urzędowych.

6. Poprawność gramatyczna i ortograficzna w tekstach urzędowych:

• problemy fleksji i składni,

• zapis nazw aktów prawnych,

• stosowanie skrótów i skrótowców,

• zapis nazw własnych,

• zastosowanie wielkiej litery,

• pisownia łączna i rozdzielna,

• rzeczowniki odczasownikowe.

7. Błędy leksykalne – zbędne połączenia wyrazowe (pleonazmy, tautologie), zwroty szablonowe i nadużywane.

8. Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Styl potoczny a styl urzędowy.

9. Korekta fragmentów pism urzędowych i analiza popełnionych błędów.

• korespondencja wewnętrzna (list przewodni, notatka służbowa, zarządzenie, protokół, uchwała),

• korespondencja urzędowa (wniosek, decyzja, wezwanie, zawiadomienie).

10. Budowa i redagowanie tekstu informacyjnego.

Informacja o prelegencie

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi.

Od 2003 r.  zatrudniony na stanowiskach związanych z obsługą prawną urzędów terenowych organów administracji rządowej w Lublinie.

Od 2009 r. liczne szkolenia dla administracji publicznej z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego (Kodeks postępowania administracyjnego), e – administracji i instrukcji kancelaryjnych, w tym szkolenia:

a) zamknięte, m.in. dla: Urzędu Miasta Biała Podlaska, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,  Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Jednostki wojskowej, instytucji sektora pomocy społecznej,

b) otwarte, dla uczestników reprezentujących różne urzędy, instytucje i organy, m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Szkołę Główną Handlową, KRUS Oddział w Kielcach, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednostki wojskowe i inne.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Interaktywny wykład, prezentacja PP, grupowe zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, studium przypadku

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT