Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Współczesna biurowość

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji publicznej jak i pracowników sektora prywatnego, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami organizacji przyjaznej biurowości.

Celem szkolenia jest powiększenie wiedzy z zakresu współczesnej biurowości; poznanie narzędzi warunkujących wybór właściwego dla danej jednostki organizacyjnej systemu kancelaryjnego, chęć sprawnego/sprawniejszego radzenia sobie z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji spraw w oparciu o normatywy kancelaryjno-archiwalne i przepisy prawne, dla sektora prywatnego stworzenie właściwych przepisów warunkujących rzetelne postępowanie z dokumentacją w firmie.

Ramowy program szkolenia

1. Dokument a dokumentacja.

2. Typy i rodzaje współczesnej dokumentacji.

3. Przepisy prawno-normatywne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiotach (ustawy, rozporządzenia, instrukcja kancelaryjna, wykazy akt, instrukcja archiwalna).

4. Struktura biurowości (kancelarii).

5. Systemy kancelaryjne (dziennikowy, bezdziennikowy).

6. Systemy EZD.

7. Sygnatury kancelaryjne (znak pisma, znak teczki, znak sprawy).

8. Klasyfikacja i kwalifikacja akt.

9. Procedury kancelaryjne – tworzenie i stosowanie.

10. Archiwizacja dokumentacji.

11. Organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

 

Informacja o prelegencie

Doktor nauk humanistycznych o specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka kursu pedagogicznego. Obecnie, na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na UMK, prowadzi zajęcia: Archiwa bieżące (zakładowe, składnice akt), Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej. Dokumentacja współczesna. Prowadziła także przedmioty: Nowoczesna technologia w archiwum bieżącym, Komputeryzacja współczesnej biurowości. Autorka kilku artykułów o tematyce zarządzania dokumentacją.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pogadanka, ćwiczenia praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT