Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zabezpieczanie i windykacja roszczeń pieniężnych

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do osób, które zajmują się windykacją należności i ma na celu uzyskanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej windykacji należności oraz wzrost skuteczności windykacji prowadzonej przez windykatora.

Ramowy program szkolenia

 I.  PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

a) ogólne przepisy o zobowiązaniach,

b) zobowiązania z umów wzajemnych i ich wykonanie,

c)    skutki niewykonania zobowiązań wzajemnych

 

II.REPREZENTACJA STRON PRZY ZAWIERANIU UMÓW PRAKTYCZNE PROBLEMY

a)  reprezentacja przez zarząd ,

b). reprezentacja przez prokurentów( prokura oddzielna, prokura łączna, prokura łączna niewłaściwa,  prokura oddziałowa.

 

III. PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH

a)Hipoteka,

b)Księgi wieczyste,

c)Powstanie hipoteki i rodzaje hipoteki ( zwykła, kaucyjna, ustawowa, przymusowa,

d)Zmiana i wygaśnięcie hipoteki,

e)Zaspokojenie roszczeń zabezpieczonych hipoteką,

f)Zastaw umowny i rejestrowy,

g)Powstanie zastawu i zaspokojenie roszczeń wierzyciela,

h)Przewłaszczenie na zabezpieczenie,

i)Zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym,

j)Weksel ( elementy weksla, klauzule wekslowe, weksel in blanco, zobowiązania wekslowe zaciągnięte przez współmałżonka, osoby uprawnione do podpisów na wekslu, zasady przenoszenia praw z weksla, porozumienie wekslowe, przedawnienie weksla ),

k)Poręczenie cywilne i poręczenie wekslowe,

l)Gwarancja bankowa,

m)Przelew wierzytelności ( cesja ) na zabezpieczenie,

n)Przystąpienie do długu i przejęcie długu,

o)Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym,

p)Inne niekonwencjonalne sposoby zabezpieczenia wierzytelności.

 

IV.  ZASADY SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.

 

V. RÓŻNORODNOŚĆ DŁUŻNIKÓW ORAZ NIEZBĘDNE PROCEDURY DO WSZCZĘCIA PRZECIWKO NIM POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

a) dłużnik pozostający w związku małżeńskim

b) egzekucja z majątku wspólnego

c) wpływ umów majątkowych małżeńskich na postępowanie egzekucyjne

d) egzekucja przeciwko wspólnikom prowadzącym spółką cywilną

 

VI. POSZUKIWANIE MAJĄTKU DŁUŻNIKÓW. PRAWNE METODY SKUTECZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA POSTĘPOWANIE KOMORNICZE W ŚWIETLE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Skarga na czynności komornika (art. 767 kpc),

a) warunki formalne skargi;

b) wpływ skargi na szybkość i skuteczność postępowania egzekucyjnego;

c) zasady ponoszenia kosztów postępowania komorniczego.

2. Skarga na czynności komornika w trybie art. 759 § 2 kpc:

a) zakres kontroli sądu,

b) podejmowane przez sąd decyzje wymuszające działania komornika.

3. Poszukiwanie majątku dłużników:

a) zlecenie poszukiwania majątku komornikowi na podstawie art. 7971kpc,

b) procedura zmierzająca do wyjawienie majątku przez dłużnika

 

VIII.  NOWE ZASADY PROWADZENIA EGZEKUCJI ( uproszczona egzekucja z nieruchomości, egzekucja przez zarząd tymczasowy, egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ).

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W RAZIE BEZSKUTECZNOŚCI PROWADZONEJ WZGLĘDEM NIEJ EGZEKUCJI

1) Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną.

2) Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu.

3) Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

4) Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

5) Przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członków zarządu .

6) Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

X. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NA PODSTAWIE PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

1) Podstawy ogłoszenia upadłości.

2) Wybór opcji postępowania upadłościowego.

3) Zasady zgłaszania wierzytelności .

4) Wpływ wierzyciela na toczące się postępowanie upadłościowe .

5) Sposób zaspakajania wierzycieli przez syndyka.

 

Informacja o prelegencie

Adwokat aktualnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Law, Insurance & Finance Sp. z o. o. W trakcie swojej kariery zawodowej był doradcą prawnym Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Skarbu Państwa, Rządowego Centrum Legislacji w Kancelarii Premiera RP.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym ( ubezpieczeniowym, handlowym, budowlanym i finansowym ). Jest doradcą prawnym Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Zarządzania Projektami Finansowymi. Sprawuje funkcje eksperta Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego w zakresie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i finansowego. Jest autor prawniczych publikacji książkowych takich jak: „Umowa ubezpieczenia po nowelizacji Kodeksu cywilnego”, „Komentarz do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym”, „Prawo funduszy inwestycyjnych i emerytalnych”, „Prawo komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw” , „Podatek dochodowy od osób prawnych”, „Leksykon ZUS”, „Umowy zlecenia i o dzieło”

Jest autorem wstępu do polskiego wydania „ Pension Fund Excellence” autorów Keith P. Ambachtsheer i D. Don Ezra, oraz autorem wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych.  Wykłada na kursach i szkoleniach z zakresu rynku kapitałowego i prawa gospodarczego w tym ubezpieczeniowego, finansowego, energetycznego i budowlanego będąc stałym wykładowca Akademii Prawa im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Gdańskiej Akademii Bankowej, Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Centrum Analizy Wartości, Instytutu Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Na kursach i szkoleniach przeszkolił około 10.000 osób w zakresie swojej wiedzy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT