Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Windykacja należności w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów windykacji oraz działów prawnych i ma na celu poznanie praktycznej strony zmian wprowadzonych poprzez nowelizację kodeksu postępowania cywilnego oraz skutecznego procesu windykacji należności.

Ramowy program szkolenia

1. Ogólna charakterystyka pozycji wierzyciela w prawie polskim.

2. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego - analiza podstawowych pojęć

- definicja wierzytelności (wierzytelności wymagalne i przeterminowane)

- odpowiedzialność a dług

- stosunek zobowiązaniowy

- przedawnienie w prawie cywilnym

3. Rodzaje zabezpieczeń osobistych - istota oraz zakres stosowania w praktyce:

- poręczenie cywilne

- weksel własny

- poręczenie wekslowe

- gwarancja bankowa

- przelew wierzytelności na zabezpieczenie

- przystąpienie do długu

-zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji

4. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych - istota oraz zakres stosowania w praktyce:

- kaucja

- zastaw

- hipoteka

- przewłaszczenie

5. Obrót wierzytelnościami - dopuszczalność stosowania oraz skutki prawne:

- cesja wierzytelności

- szczególne rodzaje cesji - forfaiting, factoring

6. Problematyka dokonywania doręczeń. Instytucja kuratora dla dłużnika „nieznanego” z miejsca pobytu.

7. Postępowanie pozasądowe i sądowe umożliwiające uzyskanie tytułów wykonawczych.

8. Warunki wnoszenia pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym, zwykłym.

9. Rygory formalne przy wnoszeniu pozwów. Wnioski w pozwach umożliwiające zabezpieczenie realizacji wierzytelności:

a)wniosek o zabezpieczenie,

b)wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

10. Różnice między nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym a nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym.

11. Dochodzenie należności od małżonka dłużnika:

a)dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia należności od małżonka dłużnika,

b)znaczenie zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania w uzyskiwaniu tytułu wykonawczego,

c)znaczenie umów o rozdzielności majątkowej dla dochodzenia wierzytelności,

d)znaczenie wyroków sądowych znoszących wspólność majątkową dla dochodzenia wierzytelności,

e)procedura i koszty uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi,

f)odzyskiwanie wierzytelności, gdy nie udało się uzyskać tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi - nowelizacja przepisów dotyczących zabezpieczenia na majątku małżonka dłużnika.

12. Dochodzenie należności od spadkobierców:

a)ustalanie kręgu spadkobierców,

b)przerwanie biegu przedawnienia wobec spadkobierców,

c)koszty i uwarunkowania postępowania spadkowego,

d)uzyskiwanie tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercom.

13.Posiłkowe wykorzystanie sądowego postępowania zabezpieczającego do wymuszenia realizacji wierzytelności:

a)oznaczenie sposobów zabezpieczenia a oznaczenie składników zabezpieczenia,

b)właściwy adresat wniosku o wykonanie orzeczonego zabezpieczenia,

c)negocjacje z dłużnikiem w warunkach zabezpieczenia własnej wierzytelności – prawidłowe ugody i wnioskowania do podmiotów realizujących zabezpieczenie,

d)wykorzystanie zabezpieczenia do legalnego "zdyskredytowania" dłużnika w jego środowisku.

14.Prognozy powodzenia postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem:

- wywiad bezpośredni,

- postępowanie o wyjawienie majątku i jego bezcelowość - wymagania formalne wniosku o wyjawienie majątku i zasadność tego postępowania,

- metody uzyskania informacji o postępowaniach przeciwko dłużnikowi,

- charakter prawny informacji o dłużniku uzyskanej od Komornika i możliwość umarzania zobowiązań na tej podstawie,

- poszukiwanie majątku dłużnika na "zlecenie" wierzyciela,

- zabezpieczenie roszczenia w razie nie podejmowania decyzji o egzekucji.

15. Wniosek egzekucyjny i jego prawidłowa konstrukcja.

16. Monitorowanie skuteczności działań Komornika.

17. Koszty egzekucyjne.

18. Plany podziału sum uzyskanych w egzekucji.

19. Zbycie wierzytelności w toku egzekucji – odpowiedzialność względem nabywcy i sytuacja prawna zbywcy w postępowaniu egzekucyjnym

20. Nabycie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym - celowość nabycia i możliwości zaliczania wierzytelności. Czynności niezbędne dla skutecznego wstąpienia do egzekucji – sądowa klauzula wykonalności dla nabywcy. Nabywanie wierzytelności od banków i niemożliwość pełnego wstąpienia w ich prawa.

21. Przejmowanie na własność majątku dłużnika – warunki przejęcia nieruchomości i wycena kwotowa obciążeń nieruchomości przed przejęciem.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Wykładowca i doświadczony trener z zakresu różnorodnych zagadnień prawnych (m. in. prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy). Łączy doświadczenie zdobyte w kancelarii radcowskiej z doświadczeniem pedagogicznym. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusje i zespołowe rozwiązywanie problemów, symulowanie scenek

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT