Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie personelem

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest uświadomienie ”ludzkich” aspektów zarządzania i odpowiedzialności ciążącej na kierowniku. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego i wyższego szczebla.

 

Program szkolenia

I. Kierowanie
   a. Zadania i podstawowe funkcje kierownika
   b. Kompetencje psychospołeczne kierownika
   c. Proces kierowania: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie
   d. Wdrażanie nowych pracowników
   e. Władza i autorytet
   f. Style zarządzania a charakter zespołu
   g. Identyfikacja błędnych przekonań o kierowaniu ludźmi
   h. Orientacja zadaniowa i orientacja na stosunki międzyludzkie
   i. Wpływ kierownika na postawy pracownicze
   j. Delegowanie zadań i wydawanie poleceń

II Komunikacja
   a. Podstawy skutecznej komunikacji międzyludzkiej
   b. Znaczenie przepływu informacji w firmie
   c. Jak słuchać innych
   d. Rozwiązywania trudnych sytuacji w czasie rozmowy
   e. Mowa ciała
   f. Bariery komunikacyjne
   g. Różnice charakterów

III Asertywność
   a. Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej
   b. Korygowanie zachowań pracowników
   c. Dyscyplinowanie
   d. Asertywne odmawianie pracownikowi
   e. Kontrolowanie efektów pracy i egzekwowanie poleceń

IV Motywowanie
   a. Podstawowe zasady motywowania i ich praktyczne wykorzystanie
   b. Potrzeby ludzi w organizacji i ich hierarchia
   c. Motywacja, a dążenia i oczekiwania pracowników
   d. System kar i nagród
   e. Chwalenie pracowników
   f. Znaczenie automotywacji

V. Prawidłowości rządzące ludzkim zachowaniem
   a. Uwrażliwienie na problemy natury psychologicznej przy ocenianiu ludzi (efekty, uprzedzenia stereotypy itd)
   b. Zjawiska grupowe (rozproszenie odpowiedzialności, konformizm itd.)
   c. Sposoby wywierania wpływu na innych

VI. Konflikt
   a. Kierowanie konfliktem w zespole
   b. Rodzaje i źródła konfliktów
   c. Współzawodnictwo i współpraca
   d. Metody rozwiązywania konfliktów
   e. Skargi i problemy pracowników

VII. Stres i wypalenie zawodowe
   a. Rola emocji w życiu człowieka
   b. Analiza osobistych stresorów i ustalenie metod przeciwdziałania im
   c. Najskuteczniejsze techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
   d. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

VIII. Mobbing
   a. Prawne i psychologiczne definicje
   b. Zachowania mobbingowe
   c. Typy mobbingu i przebieg zjawiska
   d. Przyczyny i skutki
   e. Przeciwdziałanie i regulacje prawne

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener-praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT