Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich w świetle najnowszych zmian

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracownicy kadr i płac uczelni wyższych, kwestorów, księgowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi, w szczególności przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym, aktów wykonawczych. Analizowanie i rozwiązywanie problemów w stosowaniu prawa.

Ramowy program szkolenia

1. System aktów prawnych regulujących status szkolnictwa wyższego i jego pracowników.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich

- podstawowe kwalifikacje merytoryczne

- zniesienie zatrudnienia docentów

- konkursowy tryb zatrudniania pracowników naukowych i dydaktycznych

- nawiązanie stosunku pracy  - strony stosunku pracy

- umowa o pracę i mianowanie – podstawowe zasady

- ograniczenie mianowania

3. Kariera naukowa – podstawowe zasady

- uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych

- zatrudnienie a kariera naukowa (ograniczenie zatrudnienia w czasie – na okres konieczny do uzyskania danego stopnia naukowego)

4. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich – ograniczenia i zasady.

5. Czas pracy i urlopy nauczycieli akademickich.

6. Zasady wynagradzania

- wynagrodzenie zasadnicze i dodatki płacowe, zniesienie dodatku stażowego dla zatrudnionych w uczelniach niepublicznych)

- zmiany w rozporządzeniu płacowym dla uczelni

7. Zmiany w świadczeniach chorobowych

- wprowadzenie zasad ogólnych – zapłaty tylko za pracę, za chorobę – zasiłek

- podstawowe zasady ustalania zasiłku chorobowego

8. Rozwiązanie stosunku pracy – umownego i z mianowania.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Seminaryjna – wykład, połączony z rozwiązaniem konkretnych kazusów prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT