Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową

Kategoria: Biznes

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

 

Ramowy program szkolenia

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową

- Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

- Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.

- Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.

- Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową

- Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.

- Definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej

- Statyczne miary płynności.

- Korekty miar płynności.

- Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.

- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)

- Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.

- Poziom NWC.

- Cykl konwersji gotówki.

- Określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

- Potrzeba utrzymywania zapasów.

- Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami

- Ocena należności przedsiębiorstw.

- Metody ustalania okresu spływu należności.

- Prognozowanie należności.

- Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.

- Faktoring należności.

- Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego

- Metody analizy ryzyka kredytowego.

- Metoda punktowa.

- Metoda standardu kredytowego.

- Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi

- Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

- Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a).

- Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa

- Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.

- Kredyt kupiecki.

- Krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej

- Wartość płynności finansowej.

- Definicja i znaczenie.

- Relacja wartości płynności do jej poziomu.

- Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.

- Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.

- Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Informacja o prelegencie

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora. Jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym indeksowane w Journal Citation Reports) oraz 10 książek. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT