Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych

Kategoria: Biznes

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z naliczania wynagrodzeń w trudnych przypadkach, które niekiedy nie mają wprost odniesienia do przepisów prawnych. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Ramowy program szkolenia

1. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu.

a. ustalanie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,

b. na jakiej podstawie pracodawca zaprzestaje poboru składek emerytalno-rentowych,

c. przekroczenie rocznego limitu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego,

d. zwrot składek byłemu pracownikowi,

e. korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS  w związku z przekroczeniem rocznego limitu,

f. opodatkowanie nadpłaconych składek.

2. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków chorobowych z uwzględnieniem składników stałych i zmiennych:

a. w jakich sytuacjach należy uzupełnić stałe i zmienne składniki wynagrodzenia,

b. zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, w podstawie wymiaru zasiłków,

c. zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w podstawie wymiaru zasiłków (m.in. premie kwartalne, półroczne, roczne),

d. jak ustalić podstawę wymiaru zasiłków chorobowych gdy pracodawca nie wypłaca w terminie wynagrodzenia za pracę,

e. ustalenie podstawy w miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie składek emerytalno rentowych (obliczanie średniego wskaźnika składek).

3. Zasady rozliczania korekt w związku z błędnym naliczeniem wynagrodzenia.

a. korekta składek ZUS a ustalenie zaliczki na podatek,

b. zaniżenie składek ZUS oraz zaliczki na podatek,

c. niepobranie zaliczki na podatek od uzyskanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy,

d. odzyskanie nienależnie pobranej zaliczki na podatek dochodowy,

e. zakwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego.

4. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i składkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

a. wynajem mieszkań dla pracowników:

- jak ustalić przychód pracownikowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu,

- jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi podatkowej,

- rozliczenie wynagrodzenia pracownika w miesiącu w którym użytkował lokal.

b. organizowanie "imprez integracyjnych" dla pracowników skutki w podatku dochodowym w świetle ostatnich orzeczeń NSA i wyjaśnień organów podatkowych:

- czy pracownik biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskuje przychód ze stosunku pracy ?

- czy samo zaproszenie na imprezę spowoduje powstanie przychodu u pracownika,

- jak ustalić wartość przychodu pracownika,

- kiedy przychód będzie zwolniony z opodatkowania.

c. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych:

- jak ustalić przychód dla pracownika użytkującego samochód służbowy do celów prywatnych,

d. składniki wynagrodzenia do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej:

- jak ustalić wysokość wynagrodzenia zwolnioną z oskładkowania

w przypadku choroby trwającej niepełny miesiąc,

- czy zwolnienie przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym ?

- odpowiednie zapisy w regulaminach lub innych aktach wewnątrzzakładowych,

- aktualne stanowiska ZUS  w sprawie zwolnienia z oskładkowania wynagrodzeń za okres absencji.

5. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP (aktualne wyjaśnienia ZUS)

a. za kogo nie opłacamy składek na FP i FGŚP,

b. zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP tylko dla pierwszego pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego (stanowisko ZUS z 20.01.2012 r.),

c. jak liczyć okres zwolnienia z opłacania składek w przypadku jeżeli osoba przechodzi na urlop wychowawczy po urlopie macierzyńskim,

d. udzielenie "kolejnej części urlopu wychowawczego" u nowego pracodawcy a zwolnienie z opłacania składek (stanowisko ZUS  z 13.12.2011 r. oraz z 22.12.2011 r.),

e. zwolnienie z opłacania składek w razie "kolejnej umowy zawartej z osobą bezrobotną" (stanowisko ZUS  z 07.07.2011 r.)

f. od jakiej wysokości wynagrodzenia opłacamy składkę na FP.

6. Dokonywanie potrąceń

a. składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie,

b. pojęcie zaliczki pieniężnej,

c. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego,

d. w jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń,

e. ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca,

f. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w razie dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego,

g. dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych (Stanowisko MPiPS),

h. potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop

a. premia uznaniowa w podstawie (wyrok SN),

b. skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia),

c. termin wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia a podstawa,

d. uzupełnienie podstawy do obliczenia ekwiwalentu za urlop w przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy.

Informacja o prelegencie

 Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT