Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Właściwe konstruowanie i dobór prób badawczych w ramach ewaluacji oraz stosowanie metod analizy i oceny danych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją  i ma na celu zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami badań ewaluacyjnych.

Ramowy program szkolenia

1. Przegląd wskaźników makro i mikro.

2. Metody wyłaniania prób i prowadzenia badań statystycznych.

3. Wprowadzenie do ewaluacji ex ante i ex post.

4. Dobór prób badawczych na podstawie danych o stanie projektów.

5. Przeprowadzenie ewaluacji na podstawie danych ważkich dla grupy szkoleniowej.

6. Strategiczna karta wyników dla problemu badawczego.

7. Zrównoważona karta wyników.

8. Systematyzowanie danych – synteza, analiza i raportowanie.

9. Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie

Trener, audytor, wykładowca. Opracowanie i współ opracowywanie dokumentacji dla projektów inwestycyjnych, doradczych i szkoleniowych finansowanych z programów PHARE, SPO-WKP, SPO-ROLNICTWO, PO-KL, RPO-WiM – ponad 50 projektów ocenionych pozytywnie do dofinansowania. Prowadzenie doradztwa dla MSP oraz osób fizycznych w zakresie pozyskiwania funduszy z UE; prowadzenie szkoleń dla MSP w zakresie pozyskiwania funduszy UE, zarządzania projektami finansowanymi z UE. Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju MSP. Wdrażanie, audytowanie i szkolenie kadr w zakresie systemu zarządzania wg normy: PN-EN ISO 9001, opracowywanie dokumentacji procesowej i zarządczej oraz wdrażanie PN - EN ISO 17025, wsparcie w zakresie zarządzania projektami i zarządzanie projektami rozwojowymi w MSP.  

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT