Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat współpracy służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Ramowy program szkolenia

 

1. Zespoły interdyscyplinarne

a) podstawy prawne funkcjonowania zespołu

- uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania zespołu i grup roboczych.

b) zasady pracy zespołu

- zadania zespołu interdyscyplinarnego,

- cele,

- problemy,

- sposoby realizacji zadań,

- organizacja zebrań (zawiadamianie, częstotliwość spotkań, planowanie przebiegu spotkań, sprawozdawczość).

c) Niebieskie Karty

- realizacja procedury „Niebieskie Karty” w zespole interdyscyplinarnym (co to są Niebieskie Karty i skąd się wzięły)

d) skład zespołu

- członkowie obligatoryjni i fakultatywni (kto decyduje o ostatecznym składzie zespołu),

- delegowanie przedstawiciela do zespołu (kim powinien być przedstawiciel organizacji lub instytucji delegowany do pracy w zespole),

- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego (zadania i uprawnienia).

e) dokumentacja i ochrona danych osobowych

- dokumentowanie pracy zespołu (jak dokumentować prace zespołu, kto jest za to odpowiedzialny, jaką dokumentację i jak długo należy przechowywać),

- zasady przetwarzania danych osobowych (zasady przechowywania dokumentacji, wgląd do dokumentacji, komu i jakich informacji możemy udzielić, komu i jakich informacji musimy udzielić).

f) grupy robocze

- zadania,

- cele i skład grup roboczych,

- organizacja pracy,

- planowanie spotkań,

- realizacja zaplanowanych działań.

 

2. Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – praca w formule zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

a) Zadania i kompetencje

- zadania poszczególnych służb i instytucji,

- formalne podstawy działania i wynikające z nich prawa i obowiązki,

- rola poszczególnych przedstawicieli w zespole oraz w grupach roboczych.

b) Niebieskie Karty

- omówienie zasad funkcjonowania procedury „Niebieskie Karty” w praktyce działania poszczególnych instytucji.

c) Modele współpracy

- omówienie możliwych modeli współpracy na przykładzie wybranych zespołów interdyscyplinarnych.

 

3. Praktyczne zasady postępowania w konkretnych przypadkach – analiza kazusów

a) analiza konkretnych przypadków

b) realizacja zadań

c) wyszukiwanie najlepszych rozwiązań

- wypracowanie zasad pracy w poszczególnych sprawach oraz współpracy pomiędzy instytucjami.

 

Informacja o prelegencie

Prawniczka, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji U.W. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami dziecka oraz rodziną w kryzysie. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa rodzinnego i karnego, praw dziecka oraz przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Autorka informatorów prawnych, w tym skierowanych do osób pomagających rodzinom w kryzysie, osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz rodzinom zastępczym.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT