Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług eko - turystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

Kategoria: Biznes

Adresatami szkolenia są mieszkańcy i kwaterodawcy świadczący usługi agroturystyczne bądź inne osoby zainteresowane taką formą działalności.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat tworzenia i kreowania produktów turystycznych.

Ramowy program szkolenia

1. Ekoturystyka jako rozwijający się trend w turystyce – część teoretyczna;

2. Diagnoza potencjału turystycznego obszaru:

- inwentaryzacja, analiza i ocena zasobów obszaru dla rozwoju agroturystyki na terenie Puszczy Białowieskiej (inwentaryzacja i weryfikacja walorów przyrodniczych i kulturowych) – część teoretyczna i praktyczna;

3. Komercjalizacja walorów turystycznych regionu – elementy interpretacji dziedzictwa - część teoretyczna;

4. Kreowanie produktów turystycznych w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe: przykłady produktów turystycznych i ich  - część teoretyczna i praktyczna;

5. Efektywny marketing i prezentacja walorów regionu: przykłady działań promocyjnych realizowanych przez władze lokalne, stowarzyszenia agroturystyczne i inne organizacje turystyczne. – część teoretyczna;

 

Informacja o prelegencie

Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym środków UE, /opracowanych i zrealizowanych około 15 projektów obejmujących przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, obszarów wiejskich, różnicowania działalności na terenach wiejskich, tworzenia produktu lokalnego i sieciowego oraz bazy turystycznej  w rejonie Polski Północno-Wschodniej/;

Doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków krajowych i zagranicznych, w tym środków UE;

Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń i kursów w zakresie organizacji turystyki, agroturystyki i obsługi ruchu turystycznego, organizacji wizyt studyjnych;

Uprawnienia przewodnika terenowego po województwie podlaskim;

Uprawnienia licencjowanego Inspektora Wiejskiej Bazy Noclegowej;

Uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności surwiwal;

Pracownik Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Regionu przy SIRT, doświadczenie we współpracy z kwaterodawcami, udział w targach turystycznych (organizacja, przygotowanie i obsługa stoisk targowych), nadawanie kategorii obiektom turystyki wiejskiej;

Ukończone kursy i szkolenia z zakresu:

- rekreacji ruchowej

- przewodnictwa turystycznego

- pilotażu wycieczek

Doświadczenie praktyczne dotyczące zagadnień sektora turystyki, znajomość branży turystycznej, doradztwo;

Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów: prezentacja multimedialna oraz części warsztatowej

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT