Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych

Kategoria: Biznes

Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji ogólnej, jak również windykacji wierzytelności, jakie powstały w wyniku wynajmu powierzchni komercyjnych. Adresatami szkolenia są właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych, osoby odpowiedzialne za windykację w firmach wynajmujących nieruchomości komercyjne, dyrektorzy administracyjni, facility menagerowie, property managerowie, kierownicy obiektów handlowych.

 

Program szkolenia

 

I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI JAKO PROCES
Strony stosunku zobowiązaniowego, co to jest windykacja?, dlaczego ludzie nie płacą? (hierarchia płatności, przeciąganie, gra, uwarunkowania społeczne, typy dłużników (biedacy, gracze, fraudzi – wizjonerzy i problematycy), gry dłużników (na czas, strategia, inni wierzyciele, najpierw im zapłacę, reklamacja, zasada - mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę, zapomniałem, często wyjeżdżam, granie ”głupiego”, pan niedostępny, kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka), co robimy źle? – jak zachęcamy do przeciągania płatności? (uzależnienie od firmy, brak procedur, bałagan, długi czas reakcji, niekonsekwencja, przewidywalność).

 

II. PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW NAJMU
Przedstawienie zapisów umowy, oraz ich analiza pod względem prawnym. Zapisy zabezpieczające (analiza zapisów umowy nr 1)
1. Przeznaczenie lokalu (biurowe, handlowe itp.)
2. Sprzedaży alkoholu - wymagana zgoda Wynajmującego
3. Obowiązek pozwoleń po stronie Najemcy
4. Termin wydania lokalu
5. “Najemca zna stan lokalu”
6. Wysokość czynszu (rozbicie czynsz + opłata eksploatacyjna)
7. Możliwości zabezpieczenia (kaucja, weksel, gwarancja bankowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
8. Odsetki (ustawowe, umowne, ustawa ”antylichwiarska”)
9. Przerwy w dostawie mediów
10. Zawiadomienie o awarii
11. Pisemne powiadomienie o zamiarze wynoszenia sprzętów z lokalu (w/zw z art — 670 KC).
12. Wprowadzenie regulaminu budynku
13. Podnajem lokalu tylko za zgodą
14. Zniesienie odpowiedzialności za wniesione mienie
15. Okres zawarcia umowy (określony, nieokreślony – skutki takiego zapisu)
16. Możliwości wypowiedzenia (zasady kodeksowe)
17. Rozwiązanie natychmiastowe
18. Kary umowne
19. Wysokość kar umownych i ustawowych przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony.
20. Rozwiązanie za porozumieniem
21. Opuszczenie po zapłaceniu za okres wypowiedzenia.
22. Dostęp w okresie wypowiedzenia i w ciągu 6 miesięcy przed opuszczeniem w celu pokazywania potencjalnym najemcom.
23. Zapis o stanie niepogorszonym
24. Konieczność sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego – zapis jednostronny.
25. Kara umowna za nieopuszczenie lokalu
26. Zapisy koń­cowe (prorogacja) 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi licencjonowany prywatny detektyw specjalizujący się w sprawach gospodarczych. Od kilku lat zawodowo związany z windykacją. Przeszedł praktycznie wszystkie etapy windykacji - od call center, po obsługę windykacyjną holdingu spółek kapitałowych. Obecnie poza prowadzeniem działalności detektywistycznej zajmuje stanowisko pełnomocnika zarządu ds. windykacji w holdingu spółek kapitałowych posiadających kilka biurowców na terenie Warszawy. 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja). Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, burza mózgów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia
Dokonano rejestracji zgłoszonego programu kształcenia w Ministerstwie Infrastruktury: Numer programu kształcenia - 4458
Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C4, C10)
Data nadania numeru: 19 stycznia 2011 r.

KONTAKT