Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zasady rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności

Kategoria: Sektor publiczny

Ramowy program szkolenia:

 Dzień I

1) Wprowadzenie do problematyki zarządzania finansowego i rozliczania projektu europejskiego.

 

2)  Procedura zawierania umów o dofinansowanie.

 

3) Omówienie treści umowy o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 i dopuszczalne zmiany w projektach na tym etapie:

 

4) Zasady kwalifikowania wydatków w Nowym Okresie Programowania 2014 – 2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – jakie koszty mogą podlegać refundacji:

 

5)  Pytania, dyskusja, konsultacje.

 

Dzień II

 

1)  Omówienie Wniosku o płatność Beneficjenta:

 

2)  Dokumentacja finansowo-księgowa.

 

3) Ćwiczenia warsztatowe na komputerach z wypełnieniem konkretnego wniosku
o płatność na podstawie przykładowych dokumentów księgowych przygotowanych przez Trenera. Uzupełnieniem ćwiczenia jest poprawne opisywanie dokumentów księgowych.

 

4) Najczęstsze błędy i nieprawidłowości pojawiające się na etapie rozliczania projektu europejskiego.

 

5)   Korekty finansowe – na co należy uważać.

 

6)   Pytania, dyskusja, konsultacje.

 

Informacje o prelegencie

Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz
dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki,  Międzyresortowego  Zespołu  do  przygotowania  Narodowego  Planu  Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy

 

Czas szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

KONTAKT