Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Tajemnica bankowa- aspekty praktyczne

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnienia  dot. tajemnicy bankowej z punktu widzenia praktyki, w tym m.in., co do podmiotów zobowiązanych do zachowania tajemnicy, beneficjenta, zakresu i czasu jej trwania, wyjątków od obowiązku zachowania w tajemnicy danych konfidencjonalnych,  obowiązku ujawnienia tajemnicy bankowej, w tym zapoznanie uczestników z warunkami i zasadami przekazywania takich  informacji podmiotom/organom uprawnionym do wystąpienia z żądaniem.  

 

Adresaci: pracownicy banków, podmiotów za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, organów podatkowych i kontroli skarbowej, policji.

 

Program szkolenia:

 1. Bank jako instytucja zaufania publicznego;
 2. Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej;
 3. Pojęcie tajemnicy bankowej i jej beneficjenta, zakres przedmiotowy i czasowy tajemnicy bankowej;
 4. Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej (zasady dostępu uprawnionych podmiotów do informacji);
 5.  Beneficjent tajemnicy bankowej-dostęp do informacji, zgoda beneficjenta na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową i weryfikowanie zakresu upoważnienia do przekazania informacji konfidencjonalnych;
 6. Obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową podmiotom wymienionym w ustawie prawo bankowe-omówienie,
 7. Warunki i zasady udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: sądów, prokuratorów, policji, komorników, organów podatkowych, organów kontroli skarbowej -aspekty praktyczne, szczególne uprawnienie prokuratora do uzyskania informacji objętych tajemnicą w trybie art. 106b ustawy prawo bankowe;
 8. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej;
 9. Obowiązek zachowania tajemnicy przez podmioty, które otrzymały dane stanowiące tajemnicę bankową;
 10. Zachowanie przez bank tajemnicy w przedmiocie przekazania informacji do policji;
 11. Obowiązek banku zawiadomienia o popełnieniu przestępstw w zw. z działalnością banku, blokada środków na rachunku bankowym;
 12. Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową, przetwarzanie informacji po wygaśnięciu zobowiązania;
 13. Wybrane orzecznictwo w sprawach związanych z tajemnicą bankową.
 14. Dyskusja

 

Informacje o prelegencie

Radca prawny- członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku ,

mgr prawa, mgr administracji- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Specjalizuje się w  sprawach z zakresu: szeroko rozumianego prawa zobowiązań, windykacji wierzytelności, prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obrotu i gospodarowania nieruchomościami, prawa i postępowania administracyjnego w szczególności prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i  prawa oświatowego oraz prawa bankowego. Zajmuje się także  sprawami z zakresu prawa pracy tak po stronie pracodawcy jak i pracowników oraz problematyką dot. zakładania i działalności stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w pracy w kancelarii radcy prawnego, administracji samorządowej, szkołach niepublicznych. Dysponuje także kilkuletnim doświadczeniem w zakresie windykacji i restrukturyzacji wierzytelności w sektorze bankowym.

 

 

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Wykład, dyskusja

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

KONTAKT