Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów

Kategoria: Sektor publiczny

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne - najważniejsze akty prawne/prawo unijne, krajowe i uregulowania wewnętrzne
 2. Definicyjne podstawowych pojęć
  • Nadużycie finansowe
  • nieprawidłowość,
  • defraudacja,
  • zmowa przetargowa
  • korupcja,
  • nepotyzm, konflikt interesu
 3. Czynniki sprzyjające nadużyciom finansowym w wykorzystaniu środków unijnych
 4. Typologia nadużyć finansowych i nieprawidłowości   uchybienie, nieprawidłowość
 5. Dotychczasowe doświadczenia instytucji związane ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w Polsce- odpowiedzialność i wyciąganie konsekwencji
 6. Kategorie sprawców nadużyć finansowych i korupcji: kategorie sprawców i ich charakterystyka, psychologia oszustwa w organizacji, motywy popełniania nadużyć
 7. Charakterystyka różnych aspektów występowania konfliktu interesu
 8. Profilaktyka wystąpienia nieprawidłowości i konfliktu interesu rola uregulowań wewnętrznych/procedur
 9. Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i konfliktu interesu w trakcie realizacji projektów unijnych
 10. Odpowiedzialność za stwierdzenia nadużycia finansowe w toku realizacji projektów unijnych, Beneficjenta i jednostki w systemie/IZ,IP
 11. Wykrywanie i identyfikowanie nadużyć finansowych i konfliktu interesów z uwzględnieniem obszarów zagrożeń nieprawidłowościami we wdrażaniu instrumentów finansowych
 12. Postępowanie z informacjami o wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych: obieg informacji, skrótowa ścieżka postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesu
 13. Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania konfliktowi interesu   oraz właściwe wytyczne, jako narzędzie do wykrywania takich zjawisk
 14. Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesu ze szczególnym uwzględnieniem PZP i Zasady Konkurencyjności
 15. Procedura zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, sposoby powiadamiania organów ścigania o przestępstwie, nadużycia finansowego i konfliktu interesu o charakterze korupcjogennym
 16. Analiza ryzyka nadużyć ,algorytmy ich mierzenia jako element poszukujący sygnałów ostrzegawczych i monitorowania

 

 

Informacja o prelegencie:

Ekspert – praktyk, od 10 lat zajmuje się funduszami pomocowymi, sporządzaniem analiz finansowych i ekonomicznych a także pełni kierownicze funkcje w administracji państwowej. Jako osoba zajmująca się wdrażaniem jednej z osi priorytetowej PO IiŚ w jednostce administracji publicznej/placówce naukowo- badawczej/, odpowiedzialny jest za cały proces wdrażania osi (nabór i ocena wniosków, płatności dla beneficjentów, sprawozdawczość  i monitoring, kontrola, wydawania decyzji administracyjnych ( etapy i procesowanie), ustalanie i raportowanie nieprawidłowości, promocja, zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie działu, tworzenie i realizacja rocznego programu szkoleń dla beneficjentów).
Współuczestniczyła w opracowaniu dokumentów programowych i aplikacyjnych dla beneficjentów programu operacyjnego (w tym w studium wykonalności, kwalifikowalności wydatków, przygotowania i realizacji wydatków) a także w ocenie projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania (w tym ocena projektów pod kątem wykonalności projektów).
Uczestniczyła w przygotowaniu ponad 50 projektów, w znaczącej części opracowywanych w ramach pomocy technicznej, a także w przygotowaniu jednostek do pełnienia roli instytucji wdrażających w ramach krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013. Występuje jako trener na licznych szkoleniach z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz analizy finansowej i ekonomicznej. Doradca  w jednym z wojewódzkich Urzędów Pracy w zakresie , programowania konkursów i windykacji kwot wydatkowanych w nadmiernej wysokości, nie zgodnie z przeznaczeniem Lu z tytułu korekt finansowych.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

 

 

KONTAKT