Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Weryfikacja wniosków o płatność przez pracowników IP pod względem pogłębionej analizy poniesionych wydatków zgodnie z metodyką doboru próby dokumentów określonej w Rocznym Planie Kontroli w perspektywie finansowej 2014-2020

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

  1. Omówienie znowelizowanych przepisów prawa krajowego i wspólnotowego - możliwość odstąpienia od stosowania przepisów PZP w przypadku jednostek zobowiązanych do ich stosowania (np. JST w przypadku kwot przypisanych do zasady konkurencyjności, rozeznania rynku)
  2. Kwalifikowalność, a wybór wykonawców zgodnie z trybem konkurencyjnym (PZP, rozeznanie na rynku, zasada konkurencyjności - w tym m.in. uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania wykonawców przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu oraz ustaleniu kryteriów oceny ofert), procedura weryfikacji poprawności przeprowadzenia zamówienia publicznego w ramach zasady konkurencyjności z uwzględnieniem załącznika nr 1 do listy kontrolnej do weryfikacji wniosków o płatność
  3. Kontrola kwalifikowalności wydatków na podstawie próby dokumentów (rodzaje dokumentów z uwzględnieniem różnych kategorii wydatków , w tym do analizy pogłębionej - zasada konkurencyjności PZP
  4. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian wytycznych z 19.07.2017r., ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności personelu
  5. Moment stwierdzania niekwalifikowalności wydatków, w tym związanych z niekwalifikowaniem uczestników projektu (np. w wyniku stwierdzenia niedopełnienia formalności na etapie kwalifikowania uczestnika do projektu)
  6. Omówienie załącznika nr 1 do listy kontrolnej do weryfikacji wniosków o płatność  - sposób wypełniania na podstawie konkretnych przykładów, zwłaszcza naruszeń w zakesie udzielania zamówień (wypełniany w sytuacji, gdy w ramach próby wylosowane zamówienie wybierane w trybie innym niż wynikające z ustawy PZP). Weryfikacja zgodności z zasadami w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
  7. Sposób postępowania w przypadku wykrycia istotnych nieprawidłowości - analiza przypadków
  8. Zachowanie zgodności próby dokumentów z zapisami  Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych - anonimizacja danych
  9. Weryfikowanie wniesienia wkładu własnego w przypadku pogłębionej analizy, w tym z uwzględnieniem poprawności oznaczenia wkładu własnego ze wzlgędu na źródła jego pochodzenia 
  10. Kwalifikowalność, a wybór wykonawców zgodnie z zasadą zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Informacje o prelegencie:

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 17 letnie doświadczenie trenerskie. Trener na szkoleniach horyzontalnych „Wdrażanie funduszy europejskich w latach 2007-2013” dla pracowników wszystkich Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia realizowanych na zlecenie MRR, prowadził szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, warsztaty dla członów Komisji Oceny Projektów. 

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT