Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego

Kategoria: Sektor publiczny

Szacuje się, że około 65% przypadków spadku wydajności i jakości pracy jest spowodowane napięciami międzyludzkimi, a nie brakiem wiedzy, kompetencji czy motywacji do pracy. Niekontrolowane konflikty są często przyczyną wzrostu kosztów działalności. Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności na temat obowiązków i potrzeb jednostek sektora finansów publicznych dotyczących informowania i komunikowania się z otoczeniem oraz przygotowanie pracowników tych jednostek do opracowania kluczowych elementów oraz wdrożenia systemu zarządzania procesami informowania i komunikowania w swoich jednostkach. Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza i kluczowi pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za zarządzanie jednostką na różnych szczeblach organizacji.

 

Program szkolenia

1. Cele i funkcje informacji i komunikacji w systemie zarządzania jednostką administracji publicznej
a) informacja a komunikacja
b) komunikacja wewnętrzna (pionowa i pozioma)
c) komunikacja zewnętrzna
2. Obowiązki w zakresie informacji i komunikacji z otoczeniem w świetle prawa
a) konstytucja RP
b) ustawy ustrojowe (o samorządzie gminy, powiatu i województwa)
c) ustawa o dostępie do informacji publicznej
d) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
e) ustawa o finansach publicznych
f) ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
g) ustawy o ochronie informacji
h) inne przepisy
3. Podstawowe obszary zarządzania informacją i komunikacją w urzędzie
a) ochrona informacji
b) obieg i udostępnianie informacji wewnątrz jednostki
c) udostępnianie informacji na zewnątrz i jej publikowanie
d) pozyskiwanie i gromadzenie informacji z otoczenia
e) komunikowanie się z otoczeniem (konsultacje społeczne)
4. Zarządzanie procesami informowania
a) zarządzanie ochroną informacji
b) zarządzanie procesami informowania (udostępniania na wniosek, publikowania)
c) obowiązki i potrzeby w zakresie archiwizowania informacji
5. Zarządzanie procesami komunikowania i konsultacji społecznych
a) proces komunikowania i jego zakłócenia
b) techniki aktywnego słuchania
c) planowanie procesów konsultacji
d) monitorowanie i ocena przebiegu konsultacji

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony pracownik administracji publicznej, audytor wewnętrzny, mający w swoim doświadczeniu zawodowym także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. komunikacji społecznej oraz zarządzanie urzędem miejskim. Szkoleniowiec i wykładowca uczelni wyższych Lublina i ośrodków szkoleniowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT