Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji samorządowej, w przypadku których stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów kpa. Przedstawiona zostanie również szczegółowa procedura rozstrzygania skarg i wniosków na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz omówieniem pism procesowych w sprawach skarg i wniosków. Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników urzędu bez względu na staż pracy, posiadaną wiedzę i doświadczenie, chcących zapoznać się ze zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Program szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz szczegółowe przedstawienie procedury rozstrzygania skarg i wniosków na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz omówieniem pism procesowych w sprawach skarg i wniosków.


W trakcie szkolenia omówione zostaną przede wszystkim zmiany wynikające z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) [wchodzące w życie 11 kwietnia 2011 r.], a także zmiany wynikające z:


- ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700) [weszły w życie 1 stycznia 2011 r.],

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) [weszły w życie 2 stycznia 2011 r.],

- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131) [wejdą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.].

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego:

1. Wprowadzenie
2. Zasady ogólne (art. 7-8, art. 16)
3. Instytucja wyłączenia pracownika i organu (art. 24, art. 27)
4. Terminy załatwiania spraw oraz przewlekłość postępowania (art. 35, art. 36, art. 37)
5. Doręczenia (art. 40)
6. Wezwania (art. 55)
7. Wszczęcie postępowania (art. 61a)
8. Wniesienie podania do organu niewłaściwego (art. 65, art. 66)
9. Udostępniane (art. 73)
10. Rozprawa administracyjna (art. 89)
11. Zawieszenie postępowania (art. 101)
12. Umorzenie postępowania (art. 105)
13. Przepisy stosowane do postanowień (art. 126)
14. Decyzje organu odwoławczego (art. 138)
15. Tryby nadzwyczajne (art. 145b, art. 146, art. 147, art. 149, art. 151, art. 157)
16. Skargi i wnioski (art. 229, art. 235, art. 238, art. 239, art. 259)
17. Informacje niejawne (art. 74, art. 82)
18. Postępowanie elektroniczne - podpis osobisty (art. 54, art. 107, art. 124, art. 217)

Skargi i wnioski:
1. Uwagi wstępne - prawo składania skarg i wniosków
2. Rozróżnienie skarg i wniosków
  • pojęcie i przedmiot skargi
  • pojęcie i przedmiot wniosku
3. Tryb postępowania w sprawie ze skargi
  • podmioty legitymowane do wniesienia skargi
  • wnoszenie skargi
  • skarga w sprawie indywidualnej
  • organy właściwe do rozpatrywania skarg
  • przyjmowanie skarg
  • termin załatwienia skargi
  • forma załatwienia skargi
  • ponowne złożenie skargi
4. Tryb postępowania w sprawie z wniosku
  • podmioty legitymowane do wniesienia wniosku
  • wnoszenie wniosku
  • organ właściwy w sprawie wniosków
  • przyjmowanie wniosków
  • termin załatwienia wniosku
  • forma załatwienia wniosku
  • skarga na sposób załatwienia wniosku
5. Udział prasy i organizacji społecznych
6. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przedmiot jego zainteresowań naukowych obejmuje także problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych. Autor publikacji naukowych oraz współredaktor dwóch książek: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law (Wolters Kluwer, Warszawa 2008) oraz Selected Papers on High Technology Law (Chicago-Gdańsk 2006).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT