Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych jednostek oświatowych chcących zapoznać się szczegółowo ze zmianami w ustawie o systemie oświaty.

 

Program szkolenia

I. ZMIANY W USTAWIE OŚWIATOWEJ – uzasadnienie wprowadzenia nowych uregulowań prawnych
1. zarządzanie jakością w polskiej edukacji – stan docelowy
2. zarządzanie edukacją w warunkach niżu demograficznego
3. nowoczesne kształcenie zawodowe i ustawiczne
4. zmiany w obszarze edukacji polskiej zagranicą
5. terminarz wprowadzania zmian w oświacie

II. NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI – wyzwania dla samorządów województw - dyskusja

III. ZMIANY W USTAWIE OŚWIATOWEJ, w tym m.in. dotyczące:
• nowego spojrzenia na pracę z uczniem o różnego rodzaju specjalnych potrzebach edukacyjnych
• nowej roli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym obowiązkowej edukacji pięciolatków i sześciolatków
• nowych zadań przedszkola i szkoły, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe
• nowego nadzoru pedagogicznego – ocena wewnętrzna (prowadzona przez dyrektora szkoły lub placówki) i zewnętrzna (prowadzona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny)
WYBRANE PRZYKŁADY ZMIAN:

IV. SPRAWDZIANY I EGZAMINY, w tym m.in.:
1. zmiany zapisów dotyczących opracowywania informatorów
2. zamiany zapisów dotyczących standardów i wymagań do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

V. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, w tym m.in.:
1. wprowadzenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich
2. zmiany w przepisach dotyczących sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

VI. Zmiany dotyczące Programów nauczania i podręczników

VII. Zmiany w powierzaniu stanowiska dyrektora

VIII. Co powinna zawierać ”Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny

IX. zmiany w ustawie ”karta nauczyciela”, w tym m.in.:
   - zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

X. Zasady udzielania i rozmiar zniżek dla dyrektorów szkół i wicedyrektorów oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze

XI. Nowelizacje przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty – Omówienie najważniejszych Rozporządzeń

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing, ze specjalnością: zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczony trener, wieloletni dyrektor zarządzający firmy szkoleniowej, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Posiada certyfikat audytora systemów zarządzania jakością, wiele ukończonych kursów i szkoleń z zakresu m.in. finansowania budżetowego, kontroli zarządczej, zarządzania własnością intelektualną, należy do grona opiniodawców nowych ustaw. Swoją wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wykorzystuje jako trener w prowadzeniu szkoleń nakierowanych na praktyczne aspekty z zakresu nowoczesnych metod zarządzania firmą, w tym m.in. dotyczących: strategii zarządzania poprzez cele, skutecznej organizacji pracy, negocjacji, marketingu wewnętrznego, minimalizacji kosztów, LM, zarządzania przez jakość, psychologii w zarządzaniu oraz kontroli zarządczej. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wiedzę, doświadczenie oraz za nowatorsko prowadzone warsztaty szkoleniowe.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład multimedialny, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT