Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Kategoria: Prawne

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami o stosowaniu nowych przepisów oraz podwyższenie efektywności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS–ach/GOPS–ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy - porad osobom potrzebującym.

 

Program szkolenia

• Podstawy prawne: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks karny, ustawa o pomocy społecznej,
• Międzynarodowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące przeciwdziałania przemocy rodzinie,
• Przemoc w rodzinie, zagadnienia,
• Rodzaje pomocy udzielane osobie dotkniętej przemocą,
• Niebieska Karta,
• Działania podejmowane w stosunku do osób doznających przemocy w rodzinie,
• Działania podejmowane w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
• Warunkowy dozór Policji
• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- cele, założenia programu,
- strategie diagnozujące,
- strategie informacyjne,
- strategie edukacyjne,
- strategie pomocowe kierowane do ofiar przemocy w rodzinie,
- strategie interwencyjne kierowane do sprawców przemocy w rodzinie,
- działania wspierające.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, obecnie pracujący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego oraz cywilnego. Ukończyła kurs mediatora rodzinnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracowała w wydziale gospodarczym. Prowadzi szkolenia oraz organizuje Konferencje Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT