Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników publicznych służb zatrudnienia i ma na celu:

• Doskonalenie warsztatu pracy doradcy klienta z zakresu przygotowania i realizowania Indywidualnych Planów Działania ,

• Zdobycie wiedzy i umiejętności  określania profilu pomocy dla osoby bezrobotnej w celu właściwego adresowania pomocy świadczonej przez PUP na rzecz osób bezrobotnych,

• Nabycie umiejętności identyfikowania osób bezrobotnych,

Ramowy program szkolenia
 

1. Indywidualny Plan Działania w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

2. Przygotowanie do tworzenia IPD.

3. Zidentyfikowanie trudności i analiza potrzeb zawodowych klienta w celu  opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD).

4. Realizacja Indywidualnego Planu Działania poprzez wskazanie możliwości powiązania usług i instrumentów rynku pracy.

• Zakres działań  w ramach zwykłego wsparcia.

• Zakres działań w ramach pogłębionego wsparcia

5. Dokumentowanie pracy z klientem w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD).

6. Istota profilowania a Indywidualny Plan Działania.

7. Metoda ekspercka / ocena ryzyka przez pracownika urzędu/ - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

8. Metoda ekonometryczna - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

9. Metoda selekcji grupowej sposób przeprowadzania, wady i zalety.

10. Podstawy profilowania.

11. Określenie profilu pomocy dla osoby bezrobotnej w celu właściwego adresowania pomocy świadczonej przez PUP na rzecz osób bezrobotnych.

12. Kwestionariusz do profilowania.

13. Podejścia do profilowania w wybranych krajach OECD.

 

Informacja o prelegencie
 

Pedagog, absolwentka studiów podyplomowych administracja samorządowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – pośrednictwo pracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie . Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy oraz trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning. Od ponad 20 lat pracownik PSZ. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy –certyfikat MPIPS.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztat, dyskusje moderowane, pogadanka heurystyczna, metaplan, mini wykłady, case study,  metoda analizy przypadków, dyskusja podsumowująca

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT