Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kategoria: Biznes

Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej, przedstawicieli banków odpowiedzialnych za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami, osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzających finansowymi relacjami z nimi.

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

Ramowy program szkolenia

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa

- jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej

- maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw

- podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa

- przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne

- wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

- sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności

- informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy

3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

- metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych

- metody i zasady stosowane w rachunkowości

- elementy sprawozdania finansowego

- podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych

- ogólna analiza bilansu

- ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

- metoda Wilcoxa

- salda strukturalne bilansu

- ogólna analiza rachunku zysków i strat

- prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności

- sygnały ostrzegawcze

- analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

- zasady interpretacji wskaźników

- analiza struktury bilansu

- analiza rentowności

- analiza płynności

- cykl konwersji gotówki

- strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

- analiza efektywności

- analiza poziomu zadłużenia

- 5c klienta

- metody punktowe

- analiza dyskryminacyjna

 

Informacja o prelegencie

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora. Jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym indeksowane w Journal Citation Reports[1]) oraz 10 książek [2]. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa.


Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT