Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych

Kategoria: Biznes

Ryzyko i niepewność towarzyszą prowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności na wystąpienie różnego rodzaju ryzyk narażeni są przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynkach zagranicznych.

 

Pojęcie ryzyka jest używane, gdy bierze się pod uwagę możliwość wystąpienia nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń, ewentualność poniesienia straty. Podmiot gospodarczy podejmuje szereg decyzji dotyczących przyszłości nie będąc pewnym co do wyników owej działalności, czyli – podejmując ryzyko. Dążeniem każdego podmiotu podejmującego decyzje powinna być próba minimalizacji ryzyka, likwidacji przyczyn powodujących jego powstanie, a także tworzenie rezerw finansowych lub rzeczowych przeznaczonych na pokrycie ewentualnych przyszłych strat wynikających z zaistnienia ryzyka. Przedsiębiorstwo powinno wypracować politykę skutecznego przewidywania sytuacji ryzykogennych oraz działania w warunkach ryzyka, tj. polityki zarządzania ryzykiem. Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, firm obsługujących transakcje międzynarodowe.

 

Celem szkolenia jest:

- określenie pojęcia ryzyka w transakcjach handlu zagranicznego, jego klasyfikacja;

- przedstawienie i omówienie ryzyk o charakterze handlowym, politycznym, społecznym, gospodarczym, ryzyko wystąpienia siły wyższej (force majeur), które mogą mieć miejsce podczas procesu przygotowania i realizacji transakcji w handlu zagranicznym;

- analiza i zarządzanie ryzykiem oraz zasady prowadzenia skutecznej polityki działania w warunkach ryzyka,

- pokazanie metod zabezpieczania się przed możliwymi skutkami ryzyka (ubezpieczenie, formy płatności, zastosowanie odpowiednich formuł handlowych itd.).

- rodzaje ubezpieczeń w handlu zagranicznym, omówienie zagadnień dotyczących ubezpieczeń kredytów eksportowych.

 

Program szkolenia   

Program szkolenia dotyczy następujących zagadnień:

1. Pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja.

2. Ryzyko Siły Wyższej, ryzyko handlowe, rynkowe, towarowe, transportowe, dystrybucyjne, cenowe, walutowe, kursowe.

3. Ryzyko transakcyjne (kontraktowe), polityczne (ryzyko kraju).

4. Sposoby minimalizacji skutków ryzyka.

5. Unikanie ryzyka, zapobieganie ryzyka, ponoszenie kosztów ryzyka, przeniesienie ryzyka, ubezpieczenia.

a. Warunki płatności i sposoby minimalizacji ryzyka.

b. Nieuwarunkowane formy rozliczeń (polecenie wypłaty, czek, weksel).

c. Uwarunkowane formy rozliczeń (akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe).

6. Factoring, operacje forfaitingowi.

7. Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wykładowca na studiach Handel Zagraniczny (WSPA w Lublinie www.wspa.pl), doktorant Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych, członek Polskiego Towarzystwa Badań Międzynarodowych, trener realizujący projekty szkoleniowe dot. tematyki handlu międzynarodowego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć oraz praktyczną znajomość obsługi transakcji zagranicznych (ponad 15 lat pracy w charakterze specjalisty ds. eksportu, importu). Prowadzi zajęcia w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niektóre tematy w języku angielskim.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT