Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Program szkolenia

Część teoretyczna

Temat 1 : Zasady finansowania zadań oświatowych w Polsce
a. Kalkulacja kosztów jednego oddziału
b. Ustawa budżetowa – fragmenty dotyczące finansowania oświaty
c. Rozporządzenie o podziale subwencji oświatowej /część oświatowa subwencji ogólnej/
d. Subwencja wstępna – subwencja ostateczna
e. Metryczka oświatowa
f. Źródła finansowania zadań nie objętych subwencją

Temat 2 : Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia
1. Kalkulacja kosztów jednego oddziału
2. Ustawa budżetowa – fragmenty
3. Rozporządzenie MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst
4. Metryczka subwencji oświatowej
5. Ustawa o dochodach JST – fragmenty
6. Koszty realizacji zadań oświatowych na przykładzie wybranych jst. Analiza i wnioski

Część warsztatowa

1. Obowiązki organów prowadzących szkoły i placówki w zakresie realizacji postanowień art. 30a ustawy Karta Nauczyciela
2. Wyznaczenie średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w danej placówce
3. Wyznaczenie średniego wynagrodzenia
4. Wyznaczenie faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia
5. Różnica między wydatkami faktycznie poniesionymi a wydatkami minimalnymi
6. Wydatki na wynagrodzenie zasadnicze a osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego
7. Kalendarz i zasady przekazywania informacji do organu prowadzącego
8. Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego
9. Sprawozdanie jst do Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Informacja o prelegentach

Część teoretyczną poprowadzi nauczyciel matematyki, dyrektor szkoły, poseł II, III i IV kadencji Sejmu RP, były wiceminister edukacji, członek Komisji Finansów Publicznych przez 3 kadencje, członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przez 2 kadencje, w tym przewodniczący Komisji, sekretarz stanu w MENiS.

Część warsztatową poprowadzi doświadczony trener, mgr filologii polskiej , przez 18 lat pracowała na stanowisku pedagogicznym, następnie przez 12 lat (i dalej pracuje) na stanowisku dyrektora wydziału edukacji w administracji samorządowej. Przewodniczyła pracom nad projektami EFS, przygotowanych i wdrażanych przez Powiat Kartuski w latach 2009 – 2012, służących rozwojowi zawodowemu nauczycieli oraz wspierających rozwój uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Współautor książki pt. Nauczycielskie zmagania z podstawą programową – ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych, 2010. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego oraz studia podyplomowe Prawo i fundusze Unii Europejskiej. Prowadzi szkolenia, konferencje i seminaria dla osób zarządzających oświatowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z terenu różnych województw.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT