Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Audyt,ewaluacja i monitoring projektów -poziom zaawansowany–projekty EFRR

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenia pt. „Audyt, ewaluacja i monitoring projektów  – poziom zaawansowany projekty EFS” skierowane jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów.

 

Program szkolenia

  • Weryfikacja skuteczności kontroli wewnętrznych.
  • Postanowienia umowy, a zapisy wytycznych.
  • Weryfikacja sposobu dokumentowania kosztów oraz sposobu ich pokrycia.
  • Podatek VAT.
  • Weryfikacja wskaźników projektu

 

 Informacje o prelegencie:

Prowadzącym będzie doświadczony prelegent, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskego Programu Studiów Europejskich - kierunek Unia Europejska.

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji.

Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

KONTAKT