Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników  zatrudnionych w Belgii i ma na celu omówienie wszystkich tematów związanych z przepisami belgijskiego prawa pracy i zasad naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii (wraz z zasadami dotyczącymi delegacji pracowników) oraz przećwiczenie zagadnień w praktyce.

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do zasad prawnych wraz z krótką historią belgijskich uregulowań rynku pracy.

2. Hierarchia norm prawnych.

3. Umowy

- Pracownicy fizyczni

- Pracownicy umysłowi

- Regulaminy pracy

4. Układy zbiorowe .

5. Rola związków zawodowych i ich zadania i uprawnienia.

6. Negocjacje Trzystronne:

- Państwo - Związki Zawodowe - Organizacja Przedsiębiorców

7. Sądy pracy.

8. Arbitraż.

9. Naliczanie płac

- Poszczególne części wynagrodzenia

- Rola i zadania sekretariatów socjalnych

- Ochrona prawna wynagrodzenia

10. Warunki wynagradzania

- Wynagrodzenia minimalne

- Trzynasta pensja

- Urlop

- Regulacje sektorowe

- Pasek wynagrodzenia i inne dokumenty socjalne

- Potrącenia

- Cesja

- Ustawa o zakazie dyskryminacji na rynku pracy

- Ubezpieczenia

- Ustawodawstwo o równouprawnieniu

- Wynagrodzenie minimalne - stawki wynagrodzenia minimalnego

11. Przepisy dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy w Belgii

 - Rejestracja LIMOSA

 - Ustalanie wynagrodzeń

- Zwrot kosztów delegacji

- Dieta

- Przepisy unijne

- Rozporządzenie Rzym I

- Unijne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu

- Orzeczenia Trybunału Europejskiego

- Delegacja pracowników tymczasowych

12. Przepisy podatkowe - wymogi administracyjne co do rejestracji firm i pracowników zagranicznych.

13. Ewentualne zgłoszone problemy.

 

Informacja o prelegencie

Rozpoczęła edukację prawniczą na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie.Po pięcioletnich studiach prawniczych na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia) uzyskała dyplom magistra prawa ze specjalizacją w prawie socjalnym oraz gospodarczym.Gruntowne podstawy akademickie oraz praktyka zawodowa pozwalają jej na świadczenie usług prawniczych na wysokim poziomie zarówno w odniesieniu do osób prywatnych jak i przedsiębiorstw.W roku 2009r. wydała publikację dotycząca europejskiego nakazu zapłaty w j. niderlandzkim:  «Het Europese betalingsbevel. Invorderen over de grenzen heen» (wydawnictwo UGA).Prowadzi kancelarię adwokacką w Antwerpii. W ramach prowadzonej działalności kancelaria posiada szeroką ekspertyzę w zakresie świadczenia usług transgranicznych pod względem socjalnym oraz fiskalnym.Kancelaria współpracuje aktywnie z Wydziałem Ekonomicznym Ambasady RP w Brukseli oraz Wydziałem Konsularnym nad rozpowszechnianiem wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów wśród polonii oraz przedsiębiorców aktywnych na belgijskim rynku.Wprowadziła z sukcesem na rynek belgijski agencje pośrednictwa pracy działające prężnie na rynkach międzynarodowych, pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu zagadnień prawnych na terytorium Belgii, reprezentuje klientów przed organami administracji socjalnej, sądami pracy oraz organami administracyjnymi.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Studium przypadku, burza mózgów, praca w parach, praca w zespołach zadaniowych, dyskusja moderowana, wykład interaktywny

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT