Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Co każdy urzędnik wiedzieć musi – Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej

Kategoria: Biznes

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu przepisów prawnych i zasad, które musi znać i którymi musi kierować się w swojej pracy zawodowej każdy urzędnik w Polsce. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej. Celem szkolenia jest przygotowanie urzędników do doskonałego pełnienia obowiązków służbowych

Program szkolenia

1. Kodeks postępowania administracyjnego –  ABC urzędnika

- Zasady ogólne postępowania

- Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kpa

- Właściwość instancyjna w postępowaniu administracyjnym

- Właściwość rzeczowa i miejscowa organów administracji publicznej

- Wyłączenie pracownika oraz organu administracji publicznej z postępowania administracyjnego

- Strona postępowania administracyjnego oraz podmioty występujące na prawach strony

- Terminy załatwiania spraw, w tym obowiązki organu po upływie terminu

- Doręczanie pism

- Inicjatywa wszczęcia postępowania administracyjnego

- Forma wniesienia podania

- Data wszczęcia postępowania

- Braki formalne podania

- Wezwania organu administracji

- Dokumenty urzędowe

- Dowody w sprawie

- Protokoły i adnotacje sporządzane w toku postępowania

- Udostępnianie akt stronom postępowania

- Zawieszenie postępowania

- Umorzenie postępowania

- Rozstrzygnięcie w sprawie – decyzja administracyjna (struktura, doręczenie, odwołanie, sprostowanie, uzupełnienie decyzji)

- Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

- Wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją organu administracji

- Postanowienia wydawane w toku postępowania

- Postępowanie skargowo-wnioskowe

- Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – czyli jak wygląda  obieg dokumentacji w urzędzie i jak prawidłowo gromadzić, przechowywać  i  archiwizować dokumentację na stanowisku pracy.

- Zakres przedmiotowy i podmiotowy Rozporządzenia

- Instrukcja kancelaryjna

• Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i w systemie EZD

• Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

• Dokumentacja tworząca akta sprawy i nietworząca akt sprawy

• Gromadzenie dokumentacji – teczki aktowe, znak sprawy

• Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji

- Instrukcja archiwalna

• Porządkowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego

• Spis zdawczo-odbiorczy

• Dostęp do dokumentacji przechowywanej w archiwum

- Jednolity rzeczowy wykaz akt.

3. Ustawa o ochronie danych osobowych – każdy ma prawo do ochrony danych dotyczących jego osoby

- Organ ochrony danych osobowych w Polsce

- Pojęcie danych osobowych ( dane zwykłe, dane szczególnie chronione)

- Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych

- Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

- Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej – każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i każdemu przysługuje prawo dostępu do niej.

- Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej

- Rodzaj informacji publicznych podlegających udostępnieniu

- Sposób udostępniania informacji publicznej 

- Termin udostępnienia informacji, w tym uchybienie terminu

- Forma odmowy udzielenia informacji publicznej.

5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

- Od kiedy obowiązuje ustawa?

- Kto ponosi odpowiedzialność?

- Zasady odpowiedzialności majątkowej – kiedy urzędnik ponosi odpowiedzialność i co należy rozumieć pod pojęciem „rażącego naruszenia prawa”?

- Postępowanie wobec urzędnika w przypadku stwierdzenia, iż rażąco naruszył prawo

- Wysokość odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa

- Przepisy karne.

6. Zasady doskonałej obsługi klienta – trudny klient czy klient w trudnej sytuacji?

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


Czas trwania: 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT