Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Decyzje ustalające należności publicznoprawne na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w praktyce organów I i II instancji i ich egzekucja

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników ROPS, gops, mops, ośrodków pomocy społecznej , radców prawnych obsługujący ww. podmioty.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych w związku ze skorzystaniem ze świadczenia nienależnego. Omówione zostaną zatem wzory tytułów wykonawczych i upomnień, określony zostanie organ właściwości ogólnej wierzyciela i organ egzekucji administracyjnej jak również zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami, różne metody zaspokajania wierzyciela ( potrącanie z bieżących świadczeń). W ramach szkolenia omówione zostaną również: postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności powstania świadczenia nienależnie pobranego i określenia jego kwoty i nakazujące jego zwrot, kwestie naliczania odsetek z uwzględnieniem odrębności z województwa wielkopolskiego oraz kwestie przedawnienia prawa do wymiaru i prawa do egzekucji świadczeń nienależnie pobranych.

Ramowy program szkolenia

1) Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji.

2) Definicja świadczeń nienależnie pobranych w świetle art. 8 pkt. 16 ustawy z dn. 12.03.2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U. 2013, 182,j.t.)

3) Wszczęcie postępowania o zwrot świadczeń nienależnie pobranych, nowe rozwiązania określające sytuację prawną wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym obowiązujące po 21.11.2013 r. .

4) Decyzja o zwrocie art. 104 ustawy o pomocy społecznej.

5) Zmiana lub uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
6) Organ egzekucyjny.

7) Tytuł wykonawczy – skuteczne wystawienie ( tytuł jednolity, odpis tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy, postępowanie prowadzone wypadku utraty tytułu wykonawczego, nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie poszukiwania majątku zobowiązanego przez wszczęciem egzekucji administracyjnej).

8) Zasady potrącania świadczeń nienależnie pobranych z bieżących świadczeń.

9) Wnioski o umarzanie, rozłożenie na raty – jak wnioskować prawidłowo, odstąpienie od żądania zwrotu, uprawnienie do umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, i odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty.

10) Postępowanie w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą.( prowadzenie egzekucji administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności Dz.U. 2013, poz. 1289).

11) Przedawnienie roszczeń.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie Jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT