Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi

Kategoria: Biznes

Wspólnoty samorządowe gmin i powiatów gromadzą w sobie duże potencjały ludzkiej aktywności, przedsiębiorczości, innowacyjności. Tworzące je społeczności lokalne to nie tylko z pojedynczy mieszkańcy, ale sieci wzajemnie powiązanych z sobą grup, wspólnot i organizacji. Dobry gospodarz samorządu lokalnego potrafi ten potencjał uruchomić i wykorzystać dla dobra całej wspólnoty. Żeby tego dokonać trzeba dwóch rzeczy: woli zmian oraz umiejętności ich przeprowadzenia.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest obecnie nie tylko możliwością, ale obowiązkiem ustawowym administracji publicznej. Zagadnienia te reguluje przede wszystkim ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także szereg innych ustaw o przepisów wykonawczych.
Zainteresowanym przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych proponujemy warsztaty z dialogu i współdziałania we wspólnocie lokalnej w oparciu o podstawy prawne oraz doświadczenia wiodących samorządów lokalnych w Polsce.

 

Ramowy program szkolenia

1. Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz miejsce samorządów lokalnych i organizacji społecznych w ustroju państwa.
2. Informacja i komunikacja jako podstawa dialogu i współdziałania – prawne obowiązki informacyjnej i komunikacyjne administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego.
3. Podstawy prawne współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – ustawy ustrojowe oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Tworzenie planów współpracy między jednostką samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi – warsztaty.
5. System konsultacji społecznych w jednostce samorządu terytorialnego - warsztaty.
6. Inicjatywa lokalna – nowe formy współdziałania we wspólnocie samorządowej.
7. Rady pożytku publicznego – tworzenie i podstawy działania – warsztaty.
8. Zarządzanie ryzykiem występującym we współpracy z organizacjami pozarządowymi – warsztaty.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony audytor wewnętrzny, przez kilka lat zarządzający audytem wewnętrznym w Urzędzie Miasta w Lublinie, wolontariusz w organizacji pozarządowej, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć m. in. z zakresu samorządu terytorialnego, współpracy międzysektorowej, a także komunikowania w samorządzie lokalnym.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT