Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Dostep do informacji publicznej, standardy wykorzystania informacji publicznej.

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i specjalnej jak też pracowników firm, zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz standardów wykorzystania informacji publicznej.

Ramowy program szkolenia

1. Implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy unijnej  2003/WE/98 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, korelacja z zapisami Ustawy zasadniczej  i tego konsekwencje.

2. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, problem z nowym rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.

3. Podmioty zobowiązane a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów znowelizowanej ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych.

4. Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej

- tajemnica państwowa,

-  tajemnica służbowa,

- tajemnica statystyczna,

- tajemnica skarbowa,

- tajemnica przedsiębiorcy,

- ochrona danych osobowych

- prywatność osoby fizycznej,

- inne ustawowo chronione tajemnice.

5. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji:

- BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,

- centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,

- udostępnianie informacji  na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji

- nowe zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy

- wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego.

6. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą

7.Postępowanie w przypadku informacji publicznej będącej w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta zobowiązanych do udzielenia informacji.

8.Ustalanie kosztów dodatkowych w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter wykładu, przykłady poparte są ćwiczeniami, mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT