Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników  zatrudnionych w Danii i ma na celu omówienie wszystkich tematów związanych z przepisami duńskiego prawa pracy i zasad naliczania list płac oraz przećwiczenie zagadnień w praktyce.

Ramowy program szkolenia

1. Krótka historia rozwoju duńskich uregulowań rynku pracy.

2. Duńskie prawo pracy – model duński.

3. Umowy:

- Standardowe

- Specjalne

- Wymogi co do zawartości układów zbiorowych

4. Układy zbiorowe.

5. Rola związków zawodowych i ich zadania i uprawnienia.

6. Negocjacje Trzystronne:

- Państwo - Związki Zawodowe - Organizacja Przedsiębiorców

7. Sąd pracy (Arbejdsretten).

8.  Sprawy przed sądami powszechnymi.

9. Arbitraż.

10. Naliczanie płac

- Poszczególne części wynagrodzenia

- Konwersja warunków wynagrodzenia

11. Wymogi ustaw socjalnych i  Agencji Bezpieczeństwa Pracy.

12. Ustawa o zakazie dyskryminacji na rynku pracy.

13. Ubezpieczenia.

14. Ustawa o zakazie dyskryminacji na rynku pracy.

15. Ustawodawstwo o równouprawnieniu (które w Danii, wobec braku kodeksu pracy, ma ogromne znaczenie dla ochrony praw pracowniczych).

16. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (w tym ochrona kobiet w ciąży i osób korzystających z urlopów w związku z urodzeniem dziecka), wiek, narodowość, przynależność do grupy etnicznej, orientację seksualną itp., jak również ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (deltidsloven).

Coraz więcej z tych przepisów jest kopiowanych do układów zbiorowych, więc ochrona jest często podwójna, ale procedura dochodzenia rożna (ochrona ustawowa – z reguły sądy powszechne, ochrona wynikająca z układu zbiorowego – mediacja, arbitraż i rozwiazywanie sporów na drodze przewidzianej w danym układzie zbiorowym.

17. Wynagrodzenie minimalne w Danii - stawki wynagrodzenia minimalnego.

18. Przepisy dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy w Danii.

- Ustalanie wynagrodzeń zgodnie z § 6a Ustawy o oddelegowaniu pracowników

- Przepisy Unii Europejskiej

- Konwencja Rzymska

- Unijne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu

- Orzeczenia Trybunału Europejskiego

19. Przepisy podatkowe - wymogi administracyjne co do rejestracji firm i pracowników zagranicznych. 

20. Ewentualne zgłoszone problemy.

 

Informacja o prelegencie

Od ponad 6 lat współpracuje z 3 biurami adwokackimi, z którymi prowadzi sprawy polskich firm i indywidualnych polskich pracowników zatrudnionych w Danii w ich konfliktachz pracodawcami duńskimi, dotyczące problemów prawa pracy.

Prowadzi firmę konsultingowa zarówno dla Polaków zamieszkałych lub pracujących
w Danii oraz dla pracodawców i różnych firm i instytucji duńskich.

Zajmowała się badaniami nad „rozwojem polskiego prawa kryminalnego i procedury kryminalnej w odniesieniu do międzynarodowych zobowiązań prawnych dotyczących praw człowieka”.

Była współtwórcą i sekretarzem generalnym organizacji pomocy humanitarnej „Solidarność z Polską”.

Od roku 1985 jest członkiem i współpracownikiem Duńskiego Komitetu Helsińskiego.

Od 1995 współpracowała z duńską „Kofoed’s School” (Instytut Rehabilitacji Społecznej)i społecznymi organizacjami praw człowieka w Polsce, Estonii, Litwie i Ukrainie.

Była realizatorem projektu PHARE – dotyczącego praw dziecka w krajach bałtyckich latach 1997-2001.

Została uhonorowana Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości oraz otrzymała Tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania za wybitną pracę humanitarną oraz działalność na rzecz poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej jako podstawy sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Specjalizuje się w polskim oraz duńskim Prawie pracy (szczególnie sprawy odszkodowawcze), Prawie rodzinnym oraz spadkowym.

Prowadzi szkolenia w językach: polskim, duńskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Studium przypadku, burza mózgów, praca w parach, praca w zespołach zadaniowych, dyskusja moderowana, wykład interaktywny

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT