Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

E – administracja wszystko o EZD

Kategoria: Biznes

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników kancelaryjnych oraz pracowników merytorycznych realizujących czynności kancelaryjne. Szkolenie będzie prowadzone z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innych ustaw.

Szkolenie ma przygotować podmiot do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją poprzez omówienie e-akt sprawy,  tworzenie pism i spraw oraz  korespondencję za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), a także korzystanie z ePUAP.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego przy zastosowaniu modelu Elektronicznego Zrządzania Dokumentami.
Dodatkowo uczestnicy  będą mieli możliwość poznania zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD w oparciu o podstawowe przepisy
i regulacje prawne.
Szkolenie ma również na celu omówienie procesu przejścia z systemu tradycyjnego do elektronicznego zarządzania dokumentami, na który mają wpływ różne czynniki np. wynikające
z uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i technicznych.
 
Ramowy program szkolenia
 
1.Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.
2.Rodzaje współczesnej dokumentacji.
3.Dokument elektroniczny.
4.Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
5.Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.
6.Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
7.Obsługa korespondencji elektronicznej Sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej
8.EZD jako podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
9.Regulacje  wewnętrzne dotyczące  prowadzenia spraw kancelaryjnych.
10.Czynności kancelaryjne w systemie w EZD.
11.Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych. 
12.Archiwizacja akt spraw zakończonych  w EZD.
 
Informacje o prelegencie

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Wydział Prawa i Administracji) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Studia Podyplomowe - Prawo Podatkowe i Europejskie Prawo Podatkowe) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów – Rachunkowość).Jest doświadczonym trener, posiadającym certyfikat trenerski z sytemu zarządzania, jakością i samooceny CAF.Wieloletni trener Ministerstwa Finansów.Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1990 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi.Trener prowadzący szkolenia z zakresu e-PUAP, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, elektronicznego obiegu dokumentów, rachunkowości podatkowej, egzekucji administracyjnej, metryki spraw, jak i miękkie z zakresu komunikacji, dress codu, obsługi sekretariatu.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe-8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład,prezentacja multimedialna,ćwiczenia warsztatowe

Kwalifikacje po kończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 
KONTAKT