Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników ROPS, gops, mops ośrodków pomocy społecznej , radców prawnych obsługujących ww. Podmioty.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych w związku ze skorzystaniem ze świadczenia nienależnego. Omówione zostaną zatem wzory tytułów wykonawczych i upomnień, określony zostanie organ właściwości ogólnej wierzyciela i organ egzekucji administracyjnej jak również zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami, różne metody zaspokajania wierzyciela ( potrącanie z bieżących świadczeń). W ramach szkolenia omówione zostaną również: postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności powstania świadczenia nienależnie pobranego i określenia jego kwoty i nakazujące jego zwrot, kwestie naliczania odsetek z uwzględnieniem odrębności z województwa wielkopolskiego oraz kwestie przedawnienia prawa do wymiaru i prawa do egzekucji świadczeń nienależnie pobranych.

Ramowy program szkolenia

1) Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji.

2) Wszczęcie postępowania o zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

3) Decyzja o zwrocie.

4) Organ egzekucyjny.

5) Tytuł wykonawczy – skuteczne wystawienie.

6) Potrącanie z bieżących świadczeń.

7) Wnioski o umarzanie, rozłożenie na raty – jak wnioskować prawidłowo.

8) Rozliczanie odsetek – różne sposoby, współpraca ROPS-OPS.

9) Postępowanie w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą.

10) Postępowanie w sytuacji, gdy nie jest znane miejsce zamieszkania dłużnika.

11) Przedawnienie roszczeń.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT