Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Egzekwowanie należności z tytułu tzw. ustawy śmieciowej

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek jst zajmujących się ustalaniem, poborem należności podatkowych, pełnomocników ds. Odpadów i innych osób w praktyce zajmujących się zagadnieniami postępowań podatkowych egzekucyjnych w kontekście ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie postępowań podatkowych i egzekucyjnych dotyczących realizacji nowego obowiązku fiskalnego.

Ramowy program szkolenia
 

1. Żródła prawne egzekucji administracyjnej nalezności z tytułu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy ( zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, nowe definicje).

2. Postępowanie przedegzekucyjne- upominawcze należności z tytułu opłaty śmieciowej (wyjaśniona zostanie kwestia czy istnieje obowiązek wystawiania upomnień przed wszczęciem postepowania egzekucyjnego zgodnie z art. 15 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, nowe uprawnienie wierzyciela dot. żądania wyjaśnień przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wprowadzenie zasady upominania w egzekucji nalezności pieniężnych na państw członkowskich i państw trzecich).

3. Zasady wystawiania tytułów wykonawczych obejmujących należność z tytułu opłaty "śmieciowej"(deklaracja jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego, decyzje określające i ustalające w przedmiocie opłaty śmieciowej, zasady wystawiania tytułów, określanie podstawy prawnej obowiązku, zasady naliczania odsetek, aktualizacja tytułów wykonawczych, wygaszanie tytułów wykonawczych, tytuł jednolity, tytuł wykonawczy zmieniony, postępowanie w wypadku utraty tytułu wykonawczego po wszczęciu postepowania- nowe postanowienie wierzycielskie).

4.  Przedawnienie obowiązku a jego wymagalność na drodze egzekucji administracyjnej.

5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez organ właściwy gminy, związku międzygminnego ( nowe zasady ustalania właściwości miejscowej organu egzekucji administracyjnej).

6. Środki egzekucji administracyjnej należności pieniężnych- szczegółowe omówienie ( z uwzględnieniem techniki wystawiania zawiadomień o zastosowaniu środka, wystawiania zmienionych tytułów wykonawczych ,  uchylania zajęcia, zwalniania spod zajęcia).

7. Zmiana przepisów w zakresie środków prawnych:

- art. 13 zwolnienie spod zajęcia,

- nowy tryb postępowania w wypadku kwestionowania istnienia lub wysokości zobowiązania w postępowaniu przed wierzycielem,

- nowe zasady prowadzenia postępowania w sprawie złożonych zarzutów,

- nowa pozycja wierzyciela w zakresie postepowania mającego na celu wstrzymanie czynności lub postepowania egzekucyjnego,

- zmiany regulacji prawnych w zakresie zawieszenie i umorzenia postepowania egzekucyjnego.

8. Koszty postępowania egzekucyjnego ( zasady naliczania, rozliczanie przy zbiegu egzekucji sądoweji adminstracyjnej, rozliczanie w wypadku rekwizycji, orzecznictwo organu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kosztów egzekucyjnych, zasady zwalniania zobowiązanych z kosztów egzekucji administracyjnej, koszty w egzekucji międzynarodowej).

9. Orzecznictwo wydawane w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwy organ gminy/ związku międzygminnego w przedmiocie tzw. "opłaty śmieciowej" ( przykłady i wzory postanowień).

10. Zasady tworzenia i funkcjonowania komórek egzekucji administracyjnej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Informacja o prelegencie

 

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT